TIME DATE
Ma Elemér nap van.

2019-08-16 13:36:12 / Szerző: HajduPress

Ingyen kaphat próbatermet a Tankcsapda az önkormányzattól

A nagyobb felbontású fotók megtekintéséhez kattints a képre!
A debreceni közgyűlés augusztus 22-i, csütörtöki ülésének egyik napirendi pontja a következő lesz: a debreceni, Böszörményi út 2. szám alatti III. számú raktárépület földszintjén található raktárhelyiség ingyenes használatba adása a TANKCSAPDA MUSIC Kft. részére.

A Papp László polgármester által jegyzett előterjesztés szövege a következő:
 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonát képezi a Debrecen, Böszörményi út 2. szám alatt található 20010/1 hrsz-ú, „gazdasági épület, udvar” megnevezésű ingatlan.

A TANKCSAPDA MUSIC Kft. (székhely: 4033 Debrecen, Kádas utca 29., képviseli: Fejes Tamás István ügyvezető), a Tankcsapda együttes képviseletében azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy ingyenes használatba kívánja venni a szóban forgó ingatlanon lévő III. számú raktárépület az előterjesztés mellékletét képező alaprajzon megjelölt - 191,4 m2területű raktárhelyiségét. Kérését az indokolja, hogy az együttes a jelenleg használt próbatermét „kinőtte” és szüksége lenne egy olyan helyiségre, ahol megfelelő felszereltségű és méretű próbatermet tudnának kialakítani. Fontos kiemelni, hogy a raktárhelyiség közvetlenkörnyezetében lakás céljára szolgáló ingatlan nincs, így a próbaterem nem jelentene problémát a lakókörnyezet számára.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 11. § (10) bekezdése alapján a nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés csak természetes személlyel vagy átlátható szervezettel, határozatlan vagy legfeljebb 15 éves határozott időre köthető, amely időszak egy alkalommal legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható abban az esetben, ha a hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül teljesítette.

Az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglalt rendelkezések szabályozzák az átlátható szervezeti státuszt. Az ingyenes használatba adásról szóló szerződésben a TANKCSAPDAMUSIC Kft. köteles nyilatkozni arról, hogy az Nvtv. rendelkezései alapján átlátható szervezetnek minősül.

Az Nvtv. 11. § (13) bekezdése értelmében a nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben hasznosítható.

Jelen esetben a TANKCSAPDA MUSIC Kft. által ellátandó közfeladatot a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjábanmegfogalmazott feladatok – kulturális szolgáltatás, előadó-művészeti szervezet támogatása - jelentik.

Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) számú önkormányzati rendelet 13. § (1) és (3) bekezdése alapján az Önkormányzat vagyonának hasznosítása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik. Az önkormányzati vagyon hasznosításának elsődlegesen a közfeladat ellátásának és a vagyontárgy rendeltetésének megfelelő célt kell szolgálnia. Az ettől eltérő hasznosítás sem járhat a funkció zavarásával és a vagyontárgy állagának sérelmével.

Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a szóban forgó raktárhelyiségben jelenleg a Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában működő 18 intézmény selejtezendő ingóságai találhatóak, melyeket a Tankerület a vagyonkezelésből visszaadott az Önkormányzat számára. Ezen ingóságok selejtezése jelenleg folyamatban van, így a raktárhelyiség ingyenes hasznosításba adása csak a selejtezés lebonyolítását követően történhet meg.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

A Közgyűlés
a Polgármester előterjesztésére
a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontja, valamint 107. §
-a, a 2011. évi CXCVI.törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának b) alpontja, 11. § (10)-(13) bekezdései, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése és 13. § (1) és (3) bekezdése alapján

1./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező, 20010/1 hrsz-ú, „gazdasági épület, udvar” megnevezésű, 6218 m2 területű, a valóságban Debrecen, Böszörményi út 2. szám alatt található ingatlanon lévő III. számú raktárépület földszintjén található 191,4 mnagyságú raktárhelyiséget – az ott található ingóságok selejtezését követően – ingyenes használatba adja a TANKCSAPDA MUSIC Kft. (székhely: 4033 Debrecen, Kádas utca 29., képviseli: Fejes Tamás István ügyvezető) részére közfeladat (kulturális szolgáltatás, előadó-művészeti szervezet támogatása) ellátása, és az ehhez szükséges infrastruktúra biztosítása céljából határozatlan időtartamra.

2.Az 1./ pontban meghatározott feltételek szerinti használatba adásról szóló szerződésben rögzítenikell, hogy amennyiben a TANKCSAPDA MUSIC Kft. az 1./ pontban meghatározott ingatlant nem az ott meghatározott közfeladat ellátása céljára használja, úgy az Önkormányzat a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

3./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy
a) a Közgyűlés döntéséről a TANKCSAPDA MUSIC Kft. ügyvezetőjét értesítse,b) az ingyenes használatba adásról szóló szerződést készítse elő,
c) az ingatlan birtokbaadásával kapcsolatos feladatokat végezze el.

Határidő: azonnal
Felelős: Vagyonkezelési Osztály vezetője

4.Felhatalmazza a polgármestert az ingyenes használatba adásról szóló szerződés aláírására.Határidő: a szerződés előkészítését követően azonnal

Felelős: a polgármester

5./ Felkéri a TANKCSAPDA MUSIC Kft. ügyvezetőjét, hogy a jogviszony időtartama alatt minden év június 30. napjáig számoljon be a Közgyűlésnek az ingatlan használatáról, melyre vonatkozó kötelezettségét az ingyenes használatba adásról szóló szerződésben is rögzíteni kell.

Határidő: az első beszámoló benyújtására: 2020. június 30.
a beszámoló közgyűlés elé terjesztésére: 2020. szeptember 30.

Felelős: a beszámoló elkészítéséért: a TANKCSAPDA MUSIC Kft. ügyvezetője
a beszámoló Közgyűlés elé terjesztéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője

A határozati javaslat elfogadásához minősített többségű döntés szükséges.

Fotó: Facebook/Tankcsapda


A rovat legfrissebb cikkjei

Vásár a környezettudatosság jegyében - FOTÓK, INTERJÚ
Megszűnik a Debrecen-Milánó járat
Gázolás a Vincellér utcán, életveszélyesen megsérült a gyalogos
Lángoló autó miatt zárták le a homokkerti felüljárót
Így készülnek Debrecenben a Vadvilág Világnapjára

Hozzászólások