°C
TIME DATE
Ma Pál nap van.

Óriási dugó a Kishegyesin, átvágtak egy gázvezetéket
Rendkívüli közgyűlés Debrecenben: kiegyeztek!
Debreceni országgyűlési képviselők: zárttá kell tenni a táborokat
Meghalt Sova doktor

Óriási dugó a Kishegyesin, átvágtak egy gázvezetéket

Elvágtak egy lakossági gáz bekötővezetéket kedden Debrecenben, a Kishegyesi úton. A városi hivatásos tűzoltók mellett a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínre érkezett. A védelmi zónát ötvenméteres körzeten jelölték ki, a Kishegyesi utat lezárták, a forgalmat elterelik.

Rendkívüli közgyűlés Debrecenben: kiegyeztek!

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése kedden 9.00 órától rendkívüli ülést tartott a Régi Városháza Nagytanácstermében. A téma az elmúlt hetekből jól ismert Szima Gábor-önkormányzat-DVSC vita volt a Loki labdarúgócsapatáról, illetve a pénzről. Ezt a javaslatot szavazták meg a képviselők, délután közös Papp László-Szima Gábor sajtótájékoztató is lesz. Közgyűlés   Tisztelt Közgyűlés!   A DVSC FUTBALL SZERVEZŐ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Igazgatóságának elnöke összehívta 2015. június 22-ére és 2015. június 26-ára a Társaság Közgyűlését. DMJV Önkormányzata (11620/46000, tulajdoni arány 25,26 %) részvényes mellett a Társaság főrészvényese az MSZ Kaszinó Kft. (Cg.: 09-09-023318) 33620/46000, tulajdoni arány 73,09 %). A Társaság 40.000.000 Ft értékű törzsbetéttel rendelkezik a 100.000.000 Ft jegyzett tőkéjű CÍVIS GRAND CASINO Kft-ben (Cg.: 09-09-026270 ), melyben tulajdonostársa az „ARANYBONUSZ 2000” Szolgáltató Kft. 60.000.000 Ft törzsbetéttel. A Társaság 40.000.000 Ft értékű törzsbetéttel rendelkezik a 100.000.000 Ft jegyzett tőkéjű ONYX CASINO Kft-ben ( Cg.: 09-09-026138), melyben tulajdonostársa az „ARANYBONUSZ 2000” Szolgáltató Kft. 60.000.000 Ft törzsbetéttel. A 2015. június 22-ei közgyűlés tervezett napirendi pontjai voltak: 1. napirendi pont: A Közgyűlés hatáskörébe tartozó, a társaság alaptőkéjének 50 %-át, azaz 23.000.000Ft-ot meghaladó értékű szerződések jóváhagyása 2. napirendi pont: A DVSC FUTBALL Zrt.-nek a CÍVIS GRAND CASINO Kft.-ben és az ONYX CASINO Kft.-ben fennálló, egyenként 40.000.000 Ft névértékű üzletrészéből, egyenként 16.000.000 Ft névértékű üzletrészének – a törvényi megfelelőség biztosítása érdekében – az „ARANYBONUSZ 2000” Kft. tulajdonostárs részére történő átruházásának megtárgyalása 3. napirendi pont: Egyebek DMJV Önkormányzatának álláspontja szerint a Társaság érdeke az, hogy a CÍVIS GRAND CASINO Kft.-től és az ONYX CASINO Kft.-től származó osztalék fizetésével a DVSC Futball Szervező Zrt. bevételt érjen el. Ennek megfelelően DMJV Önkormányzata azt az álláspontot képviselte, hogy a Társaság részesedése ne csökkenjen a CÍVIS GRAND CASINO Kft.-ben és az ONYX CASINO Kft.-ben az „ARANYBONUSZ 2000” Szolgáltató Kft. általi törzsbetét vásárlással. A 115/2015. (VI. 19.) határozat ezért nem javasolta a Társaság közgyűlésének a második napirend elfogadását. A Társaság Alapszabályának VIII. 1/1.) n) pontja alapján a Társaság alaptőkéjének 50 %-át meghaladó értékű szerződés vagy jogügylet jóváhagyása közgyűlési hatáskör. A napirendi pontot érintő szerződések összesen 110.000.000 Ft kölcsönhöz juttatják a DVSC FUTBALL Szervező Zrt.-t a kölcsönt nyújtó CÍVIS GRAND CASINO Kft.-től és az „ARANYBÓNUSZ 2000” Szolgáltató Kft.-től. A 115/2015. (VI. 19.) határozat szerint a Társaság közgyűlésén a Polgármester nem javasolta jóváhagyni a megkötött szerződéseket. A Társaság Igazgatóságának elnöke által 2015. június 26. napjára összehívott közgyűlésen a tagoknak a Társaság Igazgatóságának, felügyelőbizottságának, cégvezetőjének megbízatásáról kellett volna döntést hozni, tekintettel arra, hogy megbízatásuk 2015. június 30. napjával, míg a könyvvizsgáló megbízatása 2015. július 31. napjával lejár. A Társaság működőképességének biztosítása érdekében szükséges, hogy tisztségviselők megválasztásáról döntés szülessen. A Társaság közgyűlésének 2015. június 26-ai ülését a tagok felfüggesztették és elhalasztották 2015. június 30. napjára. Tehát a személyi kérdésekben sem hozott érdemi döntést a Társaság legfőbb szerve. A Társaság működőképességét azonban a feleknek biztosítani kell, ezért az ülésen az alábbi kérdésekben szükséges döntést hozni: „A jelenlegi igazgatósági tagok megbízatási határidejének 2015. június hó 30. napján történő lejáratára tekintettel, az új tisztségviselők megválasztása, vagy a régi tisztségviselők újraválasztása és az alapszabály ennek megfelelő módosítása” tárgyú napirendi pont, „A jelenlegi felügyelő bizottsági tagok megbízatási határidejének 2015. június hó 30. napján történő lejáratára tekintettel, az új tisztségviselők megválasztása, vagy a régi tisztségviselők újraválasztása és az alapszabály ennek megfelelő módosítása” tárgyú napirendi pont, „A jelenlegi cégvezető megbízási határidejének 2015. június hó 30. napján történő lejáratára tekintettel, az új cégvezető megválasztása, vagy a régi cégvezető újraválasztása, és az alapszabály ennek megfelelő módosítása” tárgyú napirendi pont, „A jelenlegi könyvvizsgáló megbízatási határidejének 2015. július hó 31. napján történő lejáratára tekintettel, az új könyvvizsgáló megválasztása, vagy a régi könyvvizsgáló újraválasztása és az alapszabály ennek megfelelő módosítása” tárgyú napirendi pont, „A DVSC FUTBALL Zrt. alapszabálya 26. sz. módosításának és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának az elfogadása” tárgyú napirendi pont, „Egyebek” napirendi pont. A fentieken túlmenően újabb napirendi pontok felvételére tesz javaslatot a társaság igazgatóságának elnöke, ugyanis javasolja felvenni a tagoknak a 2015. június 22-ei ülés két napirendi pontját ismételten, azaz: 1. „A közgyűlés hatáskörébe tartozó, a társaság alaptőkéjének 50 %-át, azaz 23.000.000,-Ft-ot meghaladó értékű szerződések jóváhagyása” tárgyú napirendi pontot és a 2. „A DVSC FUTBALL Zrt.-nek a CÍVIS GRAND CASINO Kft.-ben és az ONYX CASINO Kft.-ben fennálló, egyenként 40.000.000 Ft névértékű üzletrészéből, egyenként 16.000.000 Ft névértékű üzletrészének – a törvényi megfelelőség biztosítása érdekében – az „ARANYBONUSZ 2000” Kft. tulajdonostárs részére történő átruházásának megtárgyalása” tárgyú napirendi pontot. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:17. § (6) bekezdése szerint a döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. Az új napirendi pontok megtárgyalására tehát csak akkor kerülhet sor, ha valamennyi tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárulnak a napirendi pont megtárgyalásához. Amennyiben erre sor kerül a Közgyűlés jóváhagyhatja azt az öt kölcsönszerződést, amelyet a DVSC FUTBALL Zrt. kötött 85 millió forint értékben az ARANYBONUSZ 2000 Kft.-vel, és 65 millió forint értékben a CÍVIS GRAND CASINO Kft.-vel. Valamennyi szerződés határozott időtartamra 2015. december 31. napjáig került megkötésre. DMJV Önkormányzata és Szima Gábor a Társaság igazgatóságának elnöke, az elmúlt időszakban folyamatosan egyeztetéseket folytattak annak érdekében, hogy a Társaság működőképessége biztosítható legyen oly módon, hogy a legnagyobb tulajdoni hányadot képviselő tulajdonostárs olyan garanciákat adjon a Társaságnak, illetve DMJV Önkormányzata tulajdonosnak, amelyek biztosítják, hogy a Társaság érdekei maradéktalanul érvényesüljenek. A tárgyalások végeredményeként a felek – MSZ Kaszinó Kft. DMJV Önkormányzata és Szima Gábor - azt a döntést hozták, hogy szindikátusi szerződést kötnek egymással, és ebben rögzítik a szükséges garanciákat, biztosítékokat az alábbiak szerint: 1.1. Az ONYX CASINO Kft.-ben és a CÍVIS GRAND CASINO Kft.-ben fennálló DVSC FUTBALL Zrt. üzletrészéből, 16 millió Ft névértékű üzletrész átruházása az „ARANYBONUSZ 2000” Kft.-re A felek megállapodnak abban, hogy a Társaság 2015.06.30-án 12 órára összehívott közgyűlésén DMJV Önkormányzata részvényes szavazatával hozzájárul ahhoz, hogy az ONYX CASINO Kft.-ben és a CÍVIS GRAND CASINO Kft.-ben (a továbbiakban együttesen: kaszinót működtető társaságok) a Társaság tulajdonában álló, egyenként 40.000.000 Ft névértékű és egyben 40%-os részesedést biztosító üzletrészéből, egyenként 16.000.000 Ft névértékű üzletrész átruházásra kerüljön a Kaszinót működtető társaságok másik tulajdonosának, az „ARANYBONUSZ 2000” Kft.-nek, az alábbi feltételek mellett: az üzletrészek vételára névértéken, azaz 16 millió Ft-ban kerül meghatározásra; a vételár fizetési határideje: 30 nap; visszavásárlási jog kerül kikötésre, 10 éves időtartamra, ugyanolyan feltételek mellett, azaz a névértékkel megegyező vételáron és 30 napos fizetési határidővel; az üzletrész átruházásával kapcsolatosan nem szükséges a társasági szerződés módosítása, és nem kell a koncesszióba adó hozzájárulása. a visszavásárlási jog gyakorlásáról a Társaság igazgatósága határoz. 1.2. A Kaszinót működtető társaságoknál fizetendő osztalékkal kapcsolatos megállapodás: a DVSC FUTBALL Zrt.-t függetlenül üzletrészének mértékétől, a kaszinót működtető társaságoknál a mindenkori felosztandó eredmény 40%-a illeti meg osztalékként; illetve osztalékelőlegként – ami csak egyhangú határozattal módosítható –, amelybe beszámítható az azonos felek között fennálló kölcsöntartozások összege; 2015. augusztus 1-től – de legkésőbb a Koncesszióba Adó hozzájárulását követő 8 napon belüli időponttól kezdődően – a 2015.06.30-i közbenső mérleg alapján, osztalékelőlegek kerülnek kifizetésre havonta a tagok részére, a 2014. évben és a 2015. évben addig keletkezett eredményből; a Kaszinót működtető társaságoknál elsődlegesen a DVSC FUTBALL Zrt. részére fizetendő ki az osztalék, illetve az osztalékelőleg; a jövőben a Kaszinót működtető társaságok taggyűlésén minden évben kétszer osztalékelőleg kifizetéséről történik határozathozatal, első alkalommal minden év 01.15-én, második alkalommal 07.15-én; a felek tudomásul veszik, hogy a feltételek csak akkor hatályosulhatnak, ha a Koncesszióba Adó a társasági szerződések ekként történő módosításához előzetesen hozzájárult; 1.3. A felek a Társaság Alapszabályát a 2015.06.30-ai közgyűlésen szavazataikkal módosítják a melléklet szerint: 1.3.1) Az Alapszabály VIII/1/1. n) pontjának alábbiak szerinti módosítása: „n) döntés az éves viszonylatban, vagy egyszeri alkalommal a társaság alaptőkéjét kétszeresen meghaladó értékű szerződés vagy jogügylet megkötéséről” 1.3.2) Az Alapszabály VIII/1/1. pont második bekezdésének – a közgyűlés háromnegyedes többséget igénylő határozatainak felsorolása – francia alpontjai, kiegészül az alábbival: ● „az igazgatóság tagjainak megválasztása 3 éves időtartamra”. 1.3.3) Az Alapszabály VIII/2/2. pont ötödik bekezdés, utolsó francia alpontja, az alábbiak szerint módosul: „döntés az éves viszonylatban, vagy egyszeri alkalommal 15.000.000,- Ft-ot meghaladó, de az alaptőke kétszeresét meg nem haladó értékű szerződés vagy jogügylet megkötéséről” 1.3.4) Az Alapszabálynak az igazgatóság hatáskörére vonatkozó VIII/2/2. pontja, kiegészül az alábbiakkal: ● „a DVSC FUTBALL Zrt.-nek az ONYX CASINO Kft.-ben és a CÍVIS GRAND CASINO Kft.-ben fennállt üzletrészek visszavásárlási jogának érvényesítésével kapcsolatos döntés; ● az éves viszonylatban vagy egyszeri alkalommal a 2.000.000-15.000.000 Ft értékhatár közötti szerződések vagy jogügyletekkel kapcsolatos iratok keletkezését követő igazgatósági ülésen történő bemutatása. 1.3.5) Az Alapszabály VI. fejezete – a társaság cégjegyzése, a társaság cégvezetője – az alábbiakkal egészül ki: „A cégvezető az éves viszonylatban, vagy az egyszeri alkalommal legfeljebb 2.000.000 Ft értékhatárig, szerződést vagy jogügyletet önállóan köthet.” „A cégvezető az éves viszonylatban, vagy az egyszeri alkalommal 2.000.000 Ft és 15.000.000 Ft érték közötti szerződést vagy jogügyletet önállóan köthet, az igazgatóság elnökének ellenjegyzése mellett.” 1.4. A DVSC FUTBALL Zrt. igazgatóságának összetételére vonatkozó megállapodás A MSZ Kaszinó Kft. és DMJV Önkormányzata, mint együttesen a DVSC FUTBALL Zrt. minősített többséggel rendelkező részvényesei megállapodnak abban, hogy a DVSC FUTBALL Zrt.-nél héttagú igazgatóságot hoznak létre, az alapszabály VIII.2.1) pontjának módosításával. A héttagú igazgatóságból három tagot a többségi befolyással rendelkező MSZ Kaszinó Kft., további három tagot DMJV Önkormányzata jogosult jelölni, valamint további egy tagot a DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. mindenkori ügyvezetőjének személyében választanak meg. Az MSZ Kaszinó Kft. és a DMJV Önkormányzata kölcsönösen kötelesek szavazataikkal egymás jelöltjeit, illetve a jelölő által kezdeményezett visszahívást elfogadni. A fenti feltételek álláspontom szerint megfelelő garanciát biztosítanak arra, hogy az Önkormányzat kellő mértékben tudjon befolyást gyakorolni a Társaság igazgatóságában és közgyűlésében a működésre, továbbá a kaszinót működtető cégekből várható osztalék mértéke az üzletrész csökkenésével ne változzon, és garantált legyen az üzletrészek visszavásárlásáról meghozandó jövőbeni döntés. Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján, ha a gazdasági társaságban meglévő önkormányzati társasági részesedés a 25 %-ot meghaladja, úgy a társaság legfőbb szervének ülésén a polgármester a Közgyűlés előzetes utasításának megfelelően szavaz, ennek megfelelően DMJV Önkormányzatának, mint tagnak állást kell foglalnia a Társaság közgyűlési napirendi pontjait érintően. Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 27. § (3) bekezdése szerint az ügyvéd csak olyan okiratot láthat el ellenjegyzéssel, amely a saját vagy az irodája közreműködésével jött létre. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 32. § (4) bekezdése alapján a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a jogi képviselet kötelező. A Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát a jogi képviselő elkészítette, mely a határozati javaslat mellékletét képezi. Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat: A Közgyűlés a Polgármester előterjesztésére a 2013. évi V. törvény 3:21. § (3) bekezdése, 3:26. § (4) bekezdése, 3:102. § (1) bekezdése, 3:113. § (1) bekezdése, 3:130. §-a, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján 1. szindikátusi szerződést köt az MSZ Kaszinó Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 4032 Debrecen, Pallagi út 5. sz.; cg: 09-09-023318; képviselő: Mikula Zoltán ügyvezető) és Szima Gáborral a DVSC FUTBALL Zrt. működésének biztosítása érdekében, melynek jelentős forrását a Kaszinót működtető társaságok biztosítják az alábbi szempontok szerint: 1.1. Az ONYX CASINO Kft.-ben és a CÍVIS GRAND CASINO Kft.-ben fennálló DVSC FUTBALL Zrt. üzletrészéből, 16 millió Ft névértékű üzletrész átruházása az „ARANYBONUSZ 2000” Kft.-re A felek megállapodnak abban, hogy a DVSC FUTBALL Zrt. 2015.06.30-án 12 órára összehívott közgyűlésén DMJV Önkormányzata részvényes szavazatával hozzájárul ahhoz, hogy az ONYX CASINO Kft.-ben és a CÍVIS GRAND CASINO Kft.-ben (a továbbiakban együttesen: kaszinót működtető társaságok) a DVSC FUTBALL Zrt. tulajdonában álló, egyenként 40.000.000 Ft névértékű és egyben 40%-os részesedést biztosító üzletrészéből, egyenként 16.000.000 Ft névértékű üzletrész átruházásra kerüljön a Kaszinót működtető társaságok másik tulajdonosának, az „ARANYBONUSZ 2000” Kft.-nek, az alábbi feltételek mellett: az üzletrészek vételára névértéken, azaz 16 millió Ft-ban kerül meghatározásra; a vételár fizetési határideje: 30 nap; visszavásárlási jog kerül kikötésre, 10 éves időtartamra, ugyanolyan feltételek mellett, azaz a névértékkel megegyező vételáron és 30 napos fizetési határidővel; az üzletrész átruházásával kapcsolatosan nem szükséges a társasági szerződés módosítása, és nem kell a koncesszióba adó hozzájárulása. a visszavásárlási jog gyakorlásáról a DVSC FUTBALL Zrt. igazgatósága határoz. 1.2. A Kaszinót működtető társaságoknál fizetendő osztalékkal kapcsolatos megállapodás: a DVSC FUTBALL Zrt.-t függetlenül üzletrészének mértékétől, a kaszinót működtető társaságoknál a mindenkori felosztandó eredmény 40%-a illeti meg osztalékként, illetve osztalékelőlegként – ami csak egyhangú határozattal módosítható –, amelybe beszámítható az azonos felek között fennálló kölcsöntartozások összege; 2015. augusztus 1-től – de legkésőbb a Koncesszióba Adó hozzájárulását követő 8 napon belüli időponttól kezdődően – a 2015.06.30-i közbenső mérleg alapján, osztalékelőlegek kerülnek kifizetésre havonta a tagok részére, a 2014. évben és a 2015. évben addig keletkezett eredményből; a Kaszinót működtető társaságoknál elsődlegesen a DVSC FUTBALL Zrt. részére fizetendő ki az osztalék, illetve az osztalékelőleg; a jövőben a Kaszinót működtető társaságok taggyűlésén minden évben kétszer osztalékelőleg kifizetéséről történik határozathozatal, első alkalommal minden év 01.15-én, második alkalommal 07.15-én; a felek tudomásul veszik, hogy a feltételek csak akkor hatályosulhatnak, ha a Koncesszióba Adó a társasági szerződések ekként történő módosításához előzetesen hozzájárult; 1.3. A felek a DVSC FUTBALL Zrt. Alapszabályát a 2015.06.30-ai közgyűlésen módosítják az alábbiak szerint: Az Alapszabály VIII/1/1. n) pontjának alábbiak szerinti módosítása: „n) döntés az éves viszonylatban, vagy egyszeri alkalommal a társaság alaptőkéjét kétszeresen meghaladó értékű szerződés vagy jogügylet megkötéséről” Az Alapszabály VIII/1/1. pont második bekezdésének – a közgyűlés háromnegyedes többséget igénylő határozatainak felsorolása – francia alpontjai, kiegészül az alábbival: „az igazgatóság tagjainak megválasztása 3 éves időtartamra”. Az Alapszabály VIII/2/2. pont ötödik bekezdés, utolsó francia alpontja, az alábbiak szerint módosul: „döntés az éves viszonylatban, vagy egyszeri alkalommal 15.000.000,- Ft-ot meghaladó, de az alaptőke kétszeresét meg nem haladó értékű szerződés vagy jogügylet megkötéséről.” Az Alapszabálynak az igazgatóság hatáskörére vonatkozó VIII/2/2. pontja, kiegészül az alábbiakkal: „- a DVSC FUTBALL Zrt.-nek az ONYX CASINO Kft.-ben és a CÍVIS GRAND CASINO Kft.-ben fennállt üzletrészek visszavásárlási jogának érvényesítésével kapcsolatos döntés; - az éves viszonylatban vagy egyszeri alkalommal a 2.000.000-15.000.000 Ft értékhatár közötti szerződések vagy jogügyletekkel kapcsolatos iratok keletkezését követő igazgatósági ülésen történő bemutatása.” Az Alapszabály VI. fejezete – a társaság cégjegyzése, a társaság cégvezetője – az alábbiakkal egészül ki: „A cégvezető az éves viszonylatban, vagy az egyszeri alkalommal legfeljebb 2.000.000 Ft értékhatárig, szerződést vagy jogügyletet önállóan köthet.” „A cégvezető az éves viszonylatban, vagy az egyszeri alkalommal 2.000.000 Ft és 15.000.000 Ft érték közötti szerződést vagy jogügyletet önállóan köthet, az igazgatóság elnökének ellenjegyzése mellett.” 1.4. A DVSC FUTBALL Zrt. igazgatóságának összetételére vonatkozó megállapodás A MSZ Kaszinó Kft. és DMJV Önkormányzata, mint a DVSC FUTBALL Zrt. részvényesei megállapodnak abban, hogy a DVSC FUTBALL Zrt.-nél héttagú igazgatóságot hoznak létre, az alapszabály VIII.2.1) pontjának módosításával. A héttagú igazgatóságból három tagot a többségi befolyással rendelkező MSZ Kaszinó Kft., további három tagot DMJV Önkormányzata jogosult jelölni, valamint további egy tagot a DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. mindenkori ügyvezetőjének személyében választják meg. Az MSZ Kaszinó Kft. és a DMJV Önkormányzata kölcsönösen kötelesek szavazataikkal egymás jelöltjeit, illetve a jelölő által kezdeményezett visszahívást elfogadni. 2./ Személyi kérdésekben javasolja a DVSC Futball Szervező Zrt. Közgyűlésének, hogy a 2015. június 30-ai ülésén – a 118/2015. (VI. 25.) határozattól eltérően -, 3 évi időtartamra 2015. július 1. napjától 2018. június 30. napjáig válassza meg: 2.1. a Társaság igazgatósági tagjainak - Szima Gábort, - ifj. Szima Gábort, - Kovács Istvánt, - Dr. Sásdi András Bélát, - Szabó Miklóst, - Kotosmann Zoltánt, - Herczeg Andrást azzal, hogy tevékenységüket díjazás nélkül lássák el. 2.2. a Társaság Felügyelő Bizottsági tagjainak: - Dr. Bács Zoltánt, - Madarasi Istvánt, - Szendrei Attilát azzal, hogy tevékenységüket díjazás nélkül lássák el. 3./ Javasolja a DVSC Futball Szervező Zrt. Közgyűlésének, hogy a 2015. június 30-ai ülésén – a 118/2015. (VI. 25.) határozattól eltérően -, hogy 1 évi időtartamra 2015. július 1. napjától 2016. június 30. napjáig válassza meg a Társaság cégvezetőjének Szilágyi Sándort. 4./ Javasolja a DVSC Futball Szervező Zrt. Közgyűlésének, hogy a 2015. június 30-ai ülésén – a 118/2015. (VI. 25.) határozattól eltérően -, 2015. augusztus 1. napjától 2016. június 30. napjáig terjedő időszakra válassza meg a Társaság könyvvizsgálójának Balogh Istvánné (kamarai tagsági száma: 002587) könyvvizsgálót, díjazását 150.000,-Ft/hó+ Áfa összegben határozza meg. 5./ Elfogadásra javasolja a Társaság Közgyűlésének a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a melléklet szerint. 6./ A Társaság Közgyűlése 2015. június 30-ai ülésének az „Egyebek” tárgyú 6. számú napirendi pontját érintően tartózkodik. 7./ Javasolja a Társaság Közgyűlésének, hogy a 2015. június 30-ai ülésén vegye fel napirendi pontnak, tárgyalja meg és – a 115/2015. (VI. 19.) határozattól eltérően – javasolja elfogadni: „A közgyűlés hatáskörébe tartozó, a társaság alaptőkéjének 50 %-át, azaz 23.000.000,-Ft-ot meghaladó értékű szerződések jóváhagyása” tárgyú és a „A DVSC FUTBALL Zrt.-nek a CÍVIS GRAND CASINO Kft.-ben és az ONYX CASINO Kft.-ben fennálló, egyenként 40.000.000 Ft névértékű üzletrészéből, egyenként 16.000.000 Ft névértékű üzletrészének – a törvényi megfelelőség biztosítása érdekében – az „ARANYBONUSZ 2000” Kft. tulajdonostárs részére történő átruházásának megtárgyalása” tárgyú napirendi pontokat. 8./ Felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti szindikátusi szerződés aláírására, valamint hogy a 2-7./ pontok szerinti javaslatoknak megfelelően - amennyiben a szindikátusi szerződés megkötésre kerül - képviselje az Önkormányzatot a Társaság Közgyűlésén. Határidő: a szindikátusi szerződés aláírására: a Társaság 2015. június 30-ai közgyűlését megelőzően képviseletre: 2015. június 30. Felelős: a Polgármester A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! D e b r e c e n, 2015. június 29. Dr. Papp László polgármester

Debreceni országgyűlési képviselők: zárttá kell tenni a táborokat

Debrecen kormánypárti országgyűlési képviselői szerint zárttá kell tenni a hazai befogadóállomásokat.     Pósán László, Kósa Lajos és Tasó László (Fidesz) a debreceni táborban és környékén hétfőn történt erőszakos cselekményekkel kapcsolatban az MTI-hez eljuttatott közleményben leszögezték: függetlenül attól, hogy mit mond az Európai Unió, zárttá kell tenni a táborokat.     "Amitől korábban tartottunk, az illegális határátlépők számának drasztikus növekedése, ami az elmúlt hetekben bekövetkezett, valóban kiélezett helyzetet, erőszakos cselekményeket eredményezett" - fogalmaznak a közleményben.     A képviselők szerint "tűrhetetlen és elfogadhatatlan, hogy az olyan emberek, akik törvénysértő módon lépték át a magyar határt, de ugyanakkor igényt tartanak a magyar emberek támogatására és együttérzésére, azok a befogadó állomás környékén, a mai napon tanúsított erőszakos cselekedeteikkel méltatlanná váltak a jóindulatunkra".      A kormánypárti politikusok úgy vélik: a tömeges népvándorlás megfékezésére az a megoldás, amit a baloldal javasol, hogy növeljük a menekülttáborok számát és kapacitását, semmi jóra nem vezet, folyamatos feszültség forrása és kiindulópontja lehet.     "Debreceni képviselőként még inkább megerősödtünk azon meggyőződésünkben, hogy ezeket a táborokat - függetlenül attól, hogy mit mond az Európai Unió - zárttá kell tenni, vissza kell állítani a 2012 előtti idegenrendészeti őrizet jogi intézményét. Minél hamarabb megtesszük ezt a lépést, annál inkább megelőzzük a hasonló incidenseket" - zárul a debreceni kormánypárti képviselők közleménye.     Hétfő délután a migrációs tábor mintegy száz lakója a tábor melletti 471-es számú úton garázdálkodott. Botokkal ütötték és megdobálták a leálló személyautókat és autóbuszokat, és felgyújtották az út menti kukákat. A konfliktusban egy rendőr könnyebben megsérült, kővel dobták meg.     Az incidens miatt este ideiglenesen lezárták a befogadóállomást. A táborlakók bemehetnek a befogadóállomásra, de onnan csak alapos indokkal engednek ki bárkit is. (Fotó: MTI)

Meghalt Sova doktor

Életének 91-dik évében elhunyt Ladislav Chudík neves szlovák színházi és filmszínész - jelentette hétfőn este a pozsonyi média. Chudíkot a magyar közönség leginkább a Kórház a város szélén című filmsorozat Sova doktoraként ismerhette.     A neves, közismert színészt - aki több évtizedes pályafutása során szakmai és állami elismerések egész sorában részesült - közel kéthónapos kórházi kezelés után, tüdőgyulladás szövődménye következtében érte a halál.     Chudík halálhírére reagálva több ismert közéleti szereplő, volt kollégái, valamint magas szintű állami tisztségviselők is nyilatkozatban emlékeztek meg az 1982-ben a Nemzet Színésze címet is elnyerő művészről.     "Chudík mester azonfelül, hogy az ország arany színésznemzedékének tagja volt, nagy erkölcsi tartással bíró, jelentős személyiség volt" - méltatta az elhunytat a szaktárca által kiadott nyilatkozatban Marek Madaric szlovák kulturális miniszter. Hozzátette: a kiváló színész, pedagógus és rendszerváltoztatás utáni kulturális miniszter távozásával bár tátongó űr keletkezik a kulturális életben, a művész szellemi hagyatéka tovább él filmes és televíziós alakításain, rádiós felvételein keresztül.      Ladislav Chudík 1924. május 27-én a Breznóbányai (Brezno) járásban lévő Kisgaram (Hronec) településen született, felsőfokú tanulmányait a pozsonyi Komenský Egyetem (UK) bölcsészettudományi karán végezte, egyidejűleg a Pozsonyi Konzervatórium dráma tagozatán is tanult. Szakmai karrierjét a pozsonyi Szlovák Nemzeti Színházban (SND) kezdte, később a Pozsonyi Konzervatórium és az ugyancsak pozsonyi Színművészeti Főiskola (VŠMU) tanáraként is dolgozott.     Első filmes főszerepét 1959-ben játszotta a Dabac kapitány című filmben. Chudíkot a magyar közönség leginkább az 1977-ben készült, Kórház a város szélén című televíziós filmsorozat Sova főorvosaként ismerhette. Élete egyik utolsó alakítását is ennek a sorozatnak a második folytatásában, a 2008-ban forgatott Kórház a város szélén – újabb sorsok című tévéfilmsorozatban nyújtotta. (MTI)

200 euró lapult a megtaposott Koránban Debrecenben

Mint írtuk,a debreceni migrációs táborban hétfő délután történt incidens miatt ideiglenesen lezárták a befogadóállomást.      A táborlakók bemehetnek a befogadóállomásra, de onnan csak alapos indokkal engednek ki bárkit is.      Este fél 7-kor megérkezett a táborba Rácz Róbert Hajdú-Bihar megyei kormánymegbízott és Papp László, Debrecen polgármestere. Ők egy rendőri vezető kíséretében bementek a befogadóállomásra - látta az MTI tudósítója.      A helyzet pillanatnyilag nyugodt, a rendőrök még mindig nagy erőkkel vannak a helyszínen. A tábor kapujánál mintegy két tucat migráns tartózkodik.      Délután a migrációs tábor mintegy száz lakója, botokkal a tábor melletti 471-es számú úton garázdálkodott. Azt többen is megerősítették az MTI tudósítójának, hogy az alapkonfliktus két migráns között alakult ki, amiatt, hogy egyikük megtaposta a Koránt. Immár hivatalos információk szerint 200 euro lapult a megtaposott Koránban, ez is közrejátszhatott az események elfajulásában. Papp László polgármester a helyszínen azt mondta, hogy ez az esemény is azt bizonyítja, hogy a tábort be kell zárni, Debrecen városa rágóta ezért küzd ezért, és küzdeni is fog. A városvezető azt mondta, hogy ameddig csak tudják, zárva tartják a tábort.

Itt a rendőrségi közlés a menekülttábori őrjöngésről

A rendőrség fenntartja a közrendet, a közbiztonságot Debrecenben. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint 2015. június 29-én 14 óra 20 perc körüli időben két menedékkérő között vallási indíttatású nézeteltérés keletkezett a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal debreceni befogadó állomásán. A konfliktus elmérgesedett, abba az állomáson tartózkodó menedékkérelmet benyújtók közül több százan kapcsolódtak be. A rendőrség azonnal kiemelten reagált az eseményekre, kordonokat állított fel, a feldühödött tömeg megfékezése érdekében gázcsapásokat alkalmazott. A konfliktus résztvevőit szétválasztotta, egy főt előállított a Debreceni Rendőrkapitányságra. A történtek során személyi sérülésről a rendőrségnek nincs tudomása. Az esetleges további konfliktusok elkerülése érdekében a rendőrség a helyszínen és környékén továbbra is fenntartja a kiemelt rendőri jelenlétet. (police.hu)

Így tisztelegtek a Loki-ultrák Komáromi Gábor emléke előtt

Szívbemarkoló emlékvideóval is emlékeznek az Ultras Debrecen tagjai vezérükre, Komáromi Gáborra, aki egy baleset következtében hunyt el szombaton. A népszerű Komcsit, a Loki szurkolótáborának 35 éves vezéralakját Mikepércsen ütötte el egy autó. Videó jobbra fent. A szurkolók egy közleményt is kiadtak, íme.   "Tisztelt szurkolótársaink, sportbarátok, barátok! Tragikus hirtelenséggel eltávozott barátunk, Komcsi. Komáromi Gábor meghatározó alakja volt a DVSC futball- és kézilabdaéletének. Egészen a regisztráció bevezetéséig minden meccsre elkísérte a Loki két szakosztályát. Tizenéves kora óta építette fel kezdetektől az ultramozgalmat, nem csak városi de országos szinten is. Munkássága szurkolói köreinken kívül is ismert és elismert volt. Most neki adózunk. Július 2-án az El-selejtezőn ismét kivonulunk szurkolni! A félreértések elkerülése végett leszögezzük, nem a Nagyerdei Stadion lelátója lesz hangos a tábortól. Mivel klubunk a kártyát hivatalosan és önkényesen kötelezővé tette a mérkőzésre, így az Oláh Gábor utcai stadion B-szektorába térünk vissza erre a mérkőzésre, ahol is egy kivetítő előtt teremtünk pokoli hangulatot Komcsi tiszteletére. A rendezvény és a temetés költségeihez a Monti Ezredes u. 3. szám alatti Loki Klubban tudtok belátásotok szerint hozzájárulni egy kihelyezett persely formájában. Amint birtokában leszünk, további részleteket közlünk a rendezvénnyel kapcsolatban. Köszönjük! Debreceni szervezett szurkolói csoportok"  

Megnézem a cikket!

Óriási dugó a Kishegyesin, átvágtak egy gázvezetéket

Elvágtak egy lakossági gáz bekötővezetéket kedden Debrecenben, a Kishegyesi úton. A városi hivatásos tűzoltók mellett a megyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínre érkezett. A védelmi zónát ötvenméteres körzeten jelölték ki, a Kishegyesi utat lezárták, a forgalmat elterelik.

Debreceni országgyűlési képviselők: zárttá kell tenni a táborokat


200 euró lapult a megtaposott Koránban Debrecenben

Felhőszakadás fenyegethet Debrecen térségében

Kiadták a citromsárga riasztást: hétfőn délután és este főként a Tiszántúlon, így Debrecen térségében is számíthatunk zivatar kialakulására, amelyhez lokálisan felhőszakadás (30-40 mm csapadék), kisebb méretű jég, és viharos (60-70 km/h) széllökés társulhat. A zivatartevékenység várhatóan az éjszaka második felére megszűnik. Kedden napközben veszélyes időjárási esemény nem valószínű. Addig is vigyázzanak magukra!

Azt mondta, ha nem dolgozik, akkor megöli és elássa a kukoricásban +18


Baleset történt, árokban egy autó

Hatmilliárdból vesz verdákat az állam

A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság nettó 6 milliárd forint összértékben nyílt közbeszerzésen kíván személykocsikat vásárolni - a felhívás a hétfői Közbeszerzési Értesítőben jelent meg.      Az ajánlatkérő új személygépjárművekre és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokra tart igényt.      A főigazgatóság a beszerzés időtartamát 3 évben jelölte meg - amely azonban meghosszabbítható - a teljes összeget pedig hat részre bontotta.      Ajánlatot olyan cég tehet, amelynek az elmúlt három - lezárt - üzleti évből legalább kettőben pozitív volt a mérlege, az új személygépjármű-értékesítéséből származott nettó árbevétele pedig elérte a 120-300 millió forintot.      Az ajánlatok beadási határideje augusztus 8.      Az összességében legelőnyösebb ajánlat lesz a nyertes úgy, hogy az ár 60, a kombinált jármű-, illetve környezetvédelmi jellemzők pedig 20-20 súlyszámmal szerepelnek az értékelésben. (MTI)

Ollé! 34-35 fokot hoz a hét


Pékségi dráma: lelőtte a rablót a biztonsági őr

Nagy Sándor

Meghalt Sova doktor

Életének 91-dik évében elhunyt Ladislav Chudík neves szlovák színházi és filmszínész - jelentette hétfőn este a pozsonyi média. Chudíkot a magyar közönség leginkább a Kórház a város szélén című filmsorozat Sova doktoraként ismerhette.     A neves, közismert színészt - aki több évtizedes pályafutása során szakmai és állami elismerések egész sorában részesült - közel kéthónapos kórházi kezelés után, tüdőgyulladás szövődménye következtében érte a halál.     Chudík halálhírére reagálva több ismert közéleti szereplő, volt kollégái, valamint magas szintű állami tisztségviselők is nyilatkozatban emlékeztek meg az 1982-ben a Nemzet Színésze címet is elnyerő művészről.     "Chudík mester azonfelül, hogy az ország arany színésznemzedékének tagja volt, nagy erkölcsi tartással bíró, jelentős személyiség volt" - méltatta az elhunytat a szaktárca által kiadott nyilatkozatban Marek Madaric szlovák kulturális miniszter. Hozzátette: a kiváló színész, pedagógus és rendszerváltoztatás utáni kulturális miniszter távozásával bár tátongó űr keletkezik a kulturális életben, a művész szellemi hagyatéka tovább él filmes és televíziós alakításain, rádiós felvételein keresztül.      Ladislav Chudík 1924. május 27-én a Breznóbányai (Brezno) járásban lévő Kisgaram (Hronec) településen született, felsőfokú tanulmányait a pozsonyi Komenský Egyetem (UK) bölcsészettudományi karán végezte, egyidejűleg a Pozsonyi Konzervatórium dráma tagozatán is tanult. Szakmai karrierjét a pozsonyi Szlovák Nemzeti Színházban (SND) kezdte, később a Pozsonyi Konzervatórium és az ugyancsak pozsonyi Színművészeti Főiskola (VŠMU) tanáraként is dolgozott.     Első filmes főszerepét 1959-ben játszotta a Dabac kapitány című filmben. Chudíkot a magyar közönség leginkább az 1977-ben készült, Kórház a város szélén című televíziós filmsorozat Sova főorvosaként ismerhette. Élete egyik utolsó alakítását is ennek a sorozatnak a második folytatásában, a 2008-ban forgatott Kórház a város szélén – újabb sorsok című tévéfilmsorozatban nyújtotta. (MTI)

Kokacserjét akar rágni a pápa Bolíviában


Nagyon meglepő dolgot mondott Deutsch Tamás

Nyugalom! Az utazókat nem érinti a görög cirkusz

A görög kormány által elrendelt tőkekorlátozó intézkedések nem érintik azokat, akik külföldön kiadott bankkártyával, hitelkártyával kívánnak tranzakciókat lebonyolítani vagy pénzt felvenni a bankjegykiadó automatákból - ismertette a budapesti görög nagykövetség az MTI-vel az illetékes görög minisztérium tájékoztatását.      Az athéni gazdasági, infrastruktúra-ügyi, hajózási és idegenforgalmi minisztérium hangsúlyozta: mind az üzemanyag, mind minden egyéb, "a látogatók megszokott életviteléhez szükséges termék és szolgáltatás bőségben áll rendelkezésre a városi központokban, vidéken és a szigeteken egyaránt".      Görögország továbbra is garantálja látogatói számára azokat a magas színvonalú szolgáltatásokat, amelyek az országot nemzetközi összehasonlításban elsőrendű turisztikai úti céllá tették - fűzte hozzá a tárca.      Azokat a turistákat, akik már nálunk tartózkodnak, akárcsak azokat, akik még csak tervezik az ideutazást, semmi módon nem fogják érinteni az események: gondtalanul folytathatják és élvezhetik görögországi vakációjukat - közölte az athéni idegenforgalmi minisztérium. (MTI)

A zsidók száma hetven év után megközelíti a második világháború előttit


Cseh sátrakkal kezeljük a menekültözönt

Két év, 875 millió forint: versenyképes a Debreceni Egyetem

Mintegy 875 millió forintból korszerűsítette gazdasági működésének folyamatait és szolgáltatásszervezését az elmúlt két évben a Debreceni Egyetem.   - Magyarország egyik legjobban működő tudásközpontja jött létre Debrecenben az elmúlt években, a régió és az egyetem versenyképessége pedig összefügg – hangsúlyozta Szilvássy Zoltán rektor a Debreceni Egyetem versenyképességének javítását célzó pályázat zárórendezvényének szerdai sajtótájékoztatóján. A rektor felidézte: az egyetem Szenátusa május 22-ei ülésén állásfoglalásban erősítette meg, hogy az intézmény fókuszterülete az egészségipar, amely a betegellátáson túl többek között az élelmiszeripart, az orvosi műszergyártást, a gyógyszeripart és a turizmust is magában foglalja. - A vállalatokkal, gazdasági szereplőkkel, döntéshozókkal való együttműködésben és a fókuszterület megtalálásában látjuk leginkább a versenyképesség javításának lehetőségeit. De mindez semmit nem ér, ha nincs meg az a belső struktúra, intézmény- és gazdaságirányítási, oktatásfejlesztési rendszer, amely mindezt ki tudja szolgálni – mutatott rá Szilvássy Zoltán rektor. Köpeczi-Bócz Tamás, az Emberi Erőforrások Minisztériumának európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára beszédében kiemelte: a Debreceni Egyetemnek az országos versenyképességre is van hatása, hiszen a térség humánerőforrás fejlesztése javítja a piaci pozíciót is. A munkaerőpiaci kompetencia a lakosok képzettségében mutatkozik meg. 2020-ig európai szinten a felsőfokú végzettséghez kötött munkahelyek száma a becslések szerint 5 százalékkal nő. A kormányzat célja a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányának és a kutatók létszámának növelése, az oktatók hatékonyabb bevonása a kutatási feladatokba, és a doktoranduszképzésben tapasztalt nagyarányú lemorzsolódás javítása. - A felsőoktatás kulcsfontosságú stratégiai ágazat, egyben a helyi társadalom gazdasági fejlődésének motorja is. A következő években tovább fog nőni a felsőfokú végzettséget igénylő munkahelyek száma, ezért még több ember számára kell elérhetővé tenni az egyetemi tudásbázist, ezt segíti többek között az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) is – mondta el az államtitkár. Solti Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának intézményirányítási és finanszírozási rendszer kialakításáért felelős miniszteri biztosa szerint a Debreceni Egyetemen olyan stabil szervezeti struktúra és irányítási rendszer jött létre, amely lehetővé teszi a stratégiai célok megvalósítását. Bács Zoltán kancellár a most zárult projekt kapcsán kifejtette: a centrumok megszűnése és a kancellária bevezetése miatt az elmúlt két évben alapjaiban kellett átalakítani az egyetem szervezetét, és a gazdasági működés folyamatait is újra kellett tervezni. - A fejlesztés során kialakított SAP kompetencia központ nemcsak szervezet-, folyamat- és tudásfejlesztést jelent, de százmilliós megtakarítást is eredményez a Debreceni Egyetemnek, emellett országosan is egyedülálló – szögezte le Bács Zoltán kancellár. Jenei Attila, a Debreceni Egyetem Nemzetközi Oktatást Koordináló Központjának igazgatója a tájékoztatón elmondta: az oktatás egyik legfontosabb versenyképességi mutatója az, hogy nemzetközi szinten mennyire piacképes a tudás. Hozzátette: hazánkban legnagyobb létszámban a Debreceni Egyetemen tanulnak külföldi hallgatók, ez a Magyarországon tanuló összes külföldi diák negyede. (unideb.hu)

Uniós forrásból növeli versenyképességét a Debreceni Egyetem


Együtt kutat Kína és Debrecen

Hordozás és szülés dúlával az Alföld TV Családi blog című műsorában

Ismét egy nagyon éredekes témát feszeget az Alföld Televízió Családi blog című műsora. A kötődő nevelés titka, avagy a baba-hordozás potitív hatásai   Ki gondolta volna, hogy a napjainkban egyre népszerűbb baba-hordozás jótékonyan hathat a pici csípőjének fejlődésére és a gerinc menti izmok erősödését is segítheti?Vagy, hogy az anyukáknak a mozgásról sem kell lemondaniuk, hiszen egy megfelelő hodrozóval még táncolni is lehet, a kicsivel együtt. Persze ehhez oda kell figyelni a megfelelő eszköz kiválasztására és az optimális hordozási pozició megválásztására is. Ezért is érdemes megnézni a legújabb Családi blog adást, amelyben Tatár Marianna, hordozási tanácsadó és Dr. Szeverényi Csenge, ortopéd szakorvos ad szakmai tanácsokat a hordozásról.   A könnyed szülés titka - miben segíthet a dúla?   A műsorban szó lesz még arról is, hogy hogyan lehet felkészülni a szülésre dúla segítségével. Mit tehetnek azok a kismamák, akik tartanak a szüléstől?Hogyan tud segíteni a régen csak asszonytársi segítőként emlgetett szüléskísérő ilyen helyzetben?Milyen technikák, módszerek vannak, amelyek révén a szülés trauma helyett örök életre szóló élménnyé válhat? Kovács Kata, dúla volt segítségünkre a válaszok keresésében.

Hazudj, ha tudsz!


Fesztiválőrült vagy? Ha igen, akkor ezt látnod kell!

Jóslat: debreceni nyeri az 5 milliárdos lottófőnyereményt

Erős izgalmi állapotban leledzik az ország, hiszen az ötös lottó várható főnyereménye ezen a héten már 5 milliárd forint: hónapok óta senki nem bírja eltalálni mind az öt számot. Próbáltuk megfejteni, ki lesz majd a szerencsés, s úgy tűnik, egy debreceni. Egy jó kis cívisvárosi unaloműzőbe bejáratos egy vendég, akinek van egy féltacskó kutyája. Ez a kutya egy zseni: a múltkor, mikor a haverokkal csináltuk a heti totószelvényünket, elbizonytalanodtunk a Lazio-Roma meccs végkimenetelét illetően, ráadásul ki kellett venni fixre. Vita alakult ki, így kínunkban a kerthelyiségben elhelyezkedő kutyához fordultunk, s mondtuk neki szépen lassan, tagolva: 1, X, 2. A jószimatú eb a 2-esnél megvakarózott és felvakkantott, mi pedig tudtuk, mit kell tennünk, higgadtan kivettük az AS Romát. Mit ad Isten, a mérkőzés izgalmas véghajrá után 2-1-es vendéggyőzelémmel végződött (a kutyust az sem zavarta meg, hogy mindkét csapat lómai, bocsánat, római), tehát Szusszancs (nevezzük így a kutyát, mert neve elhallgatását kérte) pontosan jelezte, mi fog történni. Bár a totónk a többi meccs miatt elment, mint tinifiú az első érintésnél, bizodalmunk csúcsra hágott Szusszancs jóstehetségét illetően. Nekiszegeztük tehát a kérdést: debreceni lesz-e a lottónyertes? A kis szőrös merengett egy darabig, majd alig hallhatóan, de határozottan mordult egyet, ezt követően pedig elkezdte látványosan vakarni a füle tövét. Akkor igen? - erőltettük tovább a témát, mire kedvenc féltacskónk egy az egyben bólintott, mint Orbán Viktor, mikor megvan a kétharmad. Ez pedig csak egyet jelenthet: egy debreceni a hétvégén csatlakozik a magyar milliárdosok rémesen kicsi táborához. Reméljük, azért legalább küld majd Szusszancsnak egy velős csontot...

Őrület! Jön a vasárnapi szextilalom


Dopeman és Simicska közös albumon dolgozik

Rendkívüli közgyűlés Debrecenben: kiegyeztek!

Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése kedden 9.00 órától rendkívüli ülést tartott a Régi Városháza Nagytanácstermében. A téma az elmúlt hetekből jól ismert Szima Gábor-önkormányzat-DVSC vita volt a Loki labdarúgócsapatáról, illetve a pénzről. Ezt a javaslatot szavazták meg a képviselők, délután közös Papp László-Szima Gábor sajtótájékoztató is lesz. Közgyűlés   Tisztelt Közgyűlés!   A DVSC FUTBALL SZERVEZŐ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Igazgatóságának elnöke összehívta 2015. június 22-ére és 2015. június 26-ára a Társaság Közgyűlését. DMJV Önkormányzata (11620/46000, tulajdoni arány 25,26 %) részvényes mellett a Társaság főrészvényese az MSZ Kaszinó Kft. (Cg.: 09-09-023318) 33620/46000, tulajdoni arány 73,09 %). A Társaság 40.000.000 Ft értékű törzsbetéttel rendelkezik a 100.000.000 Ft jegyzett tőkéjű CÍVIS GRAND CASINO Kft-ben (Cg.: 09-09-026270 ), melyben tulajdonostársa az „ARANYBONUSZ 2000” Szolgáltató Kft. 60.000.000 Ft törzsbetéttel. A Társaság 40.000.000 Ft értékű törzsbetéttel rendelkezik a 100.000.000 Ft jegyzett tőkéjű ONYX CASINO Kft-ben ( Cg.: 09-09-026138), melyben tulajdonostársa az „ARANYBONUSZ 2000” Szolgáltató Kft. 60.000.000 Ft törzsbetéttel. A 2015. június 22-ei közgyűlés tervezett napirendi pontjai voltak: 1. napirendi pont: A Közgyűlés hatáskörébe tartozó, a társaság alaptőkéjének 50 %-át, azaz 23.000.000Ft-ot meghaladó értékű szerződések jóváhagyása 2. napirendi pont: A DVSC FUTBALL Zrt.-nek a CÍVIS GRAND CASINO Kft.-ben és az ONYX CASINO Kft.-ben fennálló, egyenként 40.000.000 Ft névértékű üzletrészéből, egyenként 16.000.000 Ft névértékű üzletrészének – a törvényi megfelelőség biztosítása érdekében – az „ARANYBONUSZ 2000” Kft. tulajdonostárs részére történő átruházásának megtárgyalása 3. napirendi pont: Egyebek DMJV Önkormányzatának álláspontja szerint a Társaság érdeke az, hogy a CÍVIS GRAND CASINO Kft.-től és az ONYX CASINO Kft.-től származó osztalék fizetésével a DVSC Futball Szervező Zrt. bevételt érjen el. Ennek megfelelően DMJV Önkormányzata azt az álláspontot képviselte, hogy a Társaság részesedése ne csökkenjen a CÍVIS GRAND CASINO Kft.-ben és az ONYX CASINO Kft.-ben az „ARANYBONUSZ 2000” Szolgáltató Kft. általi törzsbetét vásárlással. A 115/2015. (VI. 19.) határozat ezért nem javasolta a Társaság közgyűlésének a második napirend elfogadását. A Társaság Alapszabályának VIII. 1/1.) n) pontja alapján a Társaság alaptőkéjének 50 %-át meghaladó értékű szerződés vagy jogügylet jóváhagyása közgyűlési hatáskör. A napirendi pontot érintő szerződések összesen 110.000.000 Ft kölcsönhöz juttatják a DVSC FUTBALL Szervező Zrt.-t a kölcsönt nyújtó CÍVIS GRAND CASINO Kft.-től és az „ARANYBÓNUSZ 2000” Szolgáltató Kft.-től. A 115/2015. (VI. 19.) határozat szerint a Társaság közgyűlésén a Polgármester nem javasolta jóváhagyni a megkötött szerződéseket. A Társaság Igazgatóságának elnöke által 2015. június 26. napjára összehívott közgyűlésen a tagoknak a Társaság Igazgatóságának, felügyelőbizottságának, cégvezetőjének megbízatásáról kellett volna döntést hozni, tekintettel arra, hogy megbízatásuk 2015. június 30. napjával, míg a könyvvizsgáló megbízatása 2015. július 31. napjával lejár. A Társaság működőképességének biztosítása érdekében szükséges, hogy tisztségviselők megválasztásáról döntés szülessen. A Társaság közgyűlésének 2015. június 26-ai ülését a tagok felfüggesztették és elhalasztották 2015. június 30. napjára. Tehát a személyi kérdésekben sem hozott érdemi döntést a Társaság legfőbb szerve. A Társaság működőképességét azonban a feleknek biztosítani kell, ezért az ülésen az alábbi kérdésekben szükséges döntést hozni: „A jelenlegi igazgatósági tagok megbízatási határidejének 2015. június hó 30. napján történő lejáratára tekintettel, az új tisztségviselők megválasztása, vagy a régi tisztségviselők újraválasztása és az alapszabály ennek megfelelő módosítása” tárgyú napirendi pont, „A jelenlegi felügyelő bizottsági tagok megbízatási határidejének 2015. június hó 30. napján történő lejáratára tekintettel, az új tisztségviselők megválasztása, vagy a régi tisztségviselők újraválasztása és az alapszabály ennek megfelelő módosítása” tárgyú napirendi pont, „A jelenlegi cégvezető megbízási határidejének 2015. június hó 30. napján történő lejáratára tekintettel, az új cégvezető megválasztása, vagy a régi cégvezető újraválasztása, és az alapszabály ennek megfelelő módosítása” tárgyú napirendi pont, „A jelenlegi könyvvizsgáló megbízatási határidejének 2015. július hó 31. napján történő lejáratára tekintettel, az új könyvvizsgáló megválasztása, vagy a régi könyvvizsgáló újraválasztása és az alapszabály ennek megfelelő módosítása” tárgyú napirendi pont, „A DVSC FUTBALL Zrt. alapszabálya 26. sz. módosításának és a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályának az elfogadása” tárgyú napirendi pont, „Egyebek” napirendi pont. A fentieken túlmenően újabb napirendi pontok felvételére tesz javaslatot a társaság igazgatóságának elnöke, ugyanis javasolja felvenni a tagoknak a 2015. június 22-ei ülés két napirendi pontját ismételten, azaz: 1. „A közgyűlés hatáskörébe tartozó, a társaság alaptőkéjének 50 %-át, azaz 23.000.000,-Ft-ot meghaladó értékű szerződések jóváhagyása” tárgyú napirendi pontot és a 2. „A DVSC FUTBALL Zrt.-nek a CÍVIS GRAND CASINO Kft.-ben és az ONYX CASINO Kft.-ben fennálló, egyenként 40.000.000 Ft névértékű üzletrészéből, egyenként 16.000.000 Ft névértékű üzletrészének – a törvényi megfelelőség biztosítása érdekében – az „ARANYBONUSZ 2000” Kft. tulajdonostárs részére történő átruházásának megtárgyalása” tárgyú napirendi pontot. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:17. § (6) bekezdése szerint a döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. Az új napirendi pontok megtárgyalására tehát csak akkor kerülhet sor, ha valamennyi tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárulnak a napirendi pont megtárgyalásához. Amennyiben erre sor kerül a Közgyűlés jóváhagyhatja azt az öt kölcsönszerződést, amelyet a DVSC FUTBALL Zrt. kötött 85 millió forint értékben az ARANYBONUSZ 2000 Kft.-vel, és 65 millió forint értékben a CÍVIS GRAND CASINO Kft.-vel. Valamennyi szerződés határozott időtartamra 2015. december 31. napjáig került megkötésre. DMJV Önkormányzata és Szima Gábor a Társaság igazgatóságának elnöke, az elmúlt időszakban folyamatosan egyeztetéseket folytattak annak érdekében, hogy a Társaság működőképessége biztosítható legyen oly módon, hogy a legnagyobb tulajdoni hányadot képviselő tulajdonostárs olyan garanciákat adjon a Társaságnak, illetve DMJV Önkormányzata tulajdonosnak, amelyek biztosítják, hogy a Társaság érdekei maradéktalanul érvényesüljenek. A tárgyalások végeredményeként a felek – MSZ Kaszinó Kft. DMJV Önkormányzata és Szima Gábor - azt a döntést hozták, hogy szindikátusi szerződést kötnek egymással, és ebben rögzítik a szükséges garanciákat, biztosítékokat az alábbiak szerint: 1.1. Az ONYX CASINO Kft.-ben és a CÍVIS GRAND CASINO Kft.-ben fennálló DVSC FUTBALL Zrt. üzletrészéből, 16 millió Ft névértékű üzletrész átruházása az „ARANYBONUSZ 2000” Kft.-re A felek megállapodnak abban, hogy a Társaság 2015.06.30-án 12 órára összehívott közgyűlésén DMJV Önkormányzata részvényes szavazatával hozzájárul ahhoz, hogy az ONYX CASINO Kft.-ben és a CÍVIS GRAND CASINO Kft.-ben (a továbbiakban együttesen: kaszinót működtető társaságok) a Társaság tulajdonában álló, egyenként 40.000.000 Ft névértékű és egyben 40%-os részesedést biztosító üzletrészéből, egyenként 16.000.000 Ft névértékű üzletrész átruházásra kerüljön a Kaszinót működtető társaságok másik tulajdonosának, az „ARANYBONUSZ 2000” Kft.-nek, az alábbi feltételek mellett: az üzletrészek vételára névértéken, azaz 16 millió Ft-ban kerül meghatározásra; a vételár fizetési határideje: 30 nap; visszavásárlási jog kerül kikötésre, 10 éves időtartamra, ugyanolyan feltételek mellett, azaz a névértékkel megegyező vételáron és 30 napos fizetési határidővel; az üzletrész átruházásával kapcsolatosan nem szükséges a társasági szerződés módosítása, és nem kell a koncesszióba adó hozzájárulása. a visszavásárlási jog gyakorlásáról a Társaság igazgatósága határoz. 1.2. A Kaszinót működtető társaságoknál fizetendő osztalékkal kapcsolatos megállapodás: a DVSC FUTBALL Zrt.-t függetlenül üzletrészének mértékétől, a kaszinót működtető társaságoknál a mindenkori felosztandó eredmény 40%-a illeti meg osztalékként; illetve osztalékelőlegként – ami csak egyhangú határozattal módosítható –, amelybe beszámítható az azonos felek között fennálló kölcsöntartozások összege; 2015. augusztus 1-től – de legkésőbb a Koncesszióba Adó hozzájárulását követő 8 napon belüli időponttól kezdődően – a 2015.06.30-i közbenső mérleg alapján, osztalékelőlegek kerülnek kifizetésre havonta a tagok részére, a 2014. évben és a 2015. évben addig keletkezett eredményből; a Kaszinót működtető társaságoknál elsődlegesen a DVSC FUTBALL Zrt. részére fizetendő ki az osztalék, illetve az osztalékelőleg; a jövőben a Kaszinót működtető társaságok taggyűlésén minden évben kétszer osztalékelőleg kifizetéséről történik határozathozatal, első alkalommal minden év 01.15-én, második alkalommal 07.15-én; a felek tudomásul veszik, hogy a feltételek csak akkor hatályosulhatnak, ha a Koncesszióba Adó a társasági szerződések ekként történő módosításához előzetesen hozzájárult; 1.3. A felek a Társaság Alapszabályát a 2015.06.30-ai közgyűlésen szavazataikkal módosítják a melléklet szerint: 1.3.1) Az Alapszabály VIII/1/1. n) pontjának alábbiak szerinti módosítása: „n) döntés az éves viszonylatban, vagy egyszeri alkalommal a társaság alaptőkéjét kétszeresen meghaladó értékű szerződés vagy jogügylet megkötéséről” 1.3.2) Az Alapszabály VIII/1/1. pont második bekezdésének – a közgyűlés háromnegyedes többséget igénylő határozatainak felsorolása – francia alpontjai, kiegészül az alábbival: ● „az igazgatóság tagjainak megválasztása 3 éves időtartamra”. 1.3.3) Az Alapszabály VIII/2/2. pont ötödik bekezdés, utolsó francia alpontja, az alábbiak szerint módosul: „döntés az éves viszonylatban, vagy egyszeri alkalommal 15.000.000,- Ft-ot meghaladó, de az alaptőke kétszeresét meg nem haladó értékű szerződés vagy jogügylet megkötéséről” 1.3.4) Az Alapszabálynak az igazgatóság hatáskörére vonatkozó VIII/2/2. pontja, kiegészül az alábbiakkal: ● „a DVSC FUTBALL Zrt.-nek az ONYX CASINO Kft.-ben és a CÍVIS GRAND CASINO Kft.-ben fennállt üzletrészek visszavásárlási jogának érvényesítésével kapcsolatos döntés; ● az éves viszonylatban vagy egyszeri alkalommal a 2.000.000-15.000.000 Ft értékhatár közötti szerződések vagy jogügyletekkel kapcsolatos iratok keletkezését követő igazgatósági ülésen történő bemutatása. 1.3.5) Az Alapszabály VI. fejezete – a társaság cégjegyzése, a társaság cégvezetője – az alábbiakkal egészül ki: „A cégvezető az éves viszonylatban, vagy az egyszeri alkalommal legfeljebb 2.000.000 Ft értékhatárig, szerződést vagy jogügyletet önállóan köthet.” „A cégvezető az éves viszonylatban, vagy az egyszeri alkalommal 2.000.000 Ft és 15.000.000 Ft érték közötti szerződést vagy jogügyletet önállóan köthet, az igazgatóság elnökének ellenjegyzése mellett.” 1.4. A DVSC FUTBALL Zrt. igazgatóságának összetételére vonatkozó megállapodás A MSZ Kaszinó Kft. és DMJV Önkormányzata, mint együttesen a DVSC FUTBALL Zrt. minősített többséggel rendelkező részvényesei megállapodnak abban, hogy a DVSC FUTBALL Zrt.-nél héttagú igazgatóságot hoznak létre, az alapszabály VIII.2.1) pontjának módosításával. A héttagú igazgatóságból három tagot a többségi befolyással rendelkező MSZ Kaszinó Kft., további három tagot DMJV Önkormányzata jogosult jelölni, valamint további egy tagot a DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. mindenkori ügyvezetőjének személyében választanak meg. Az MSZ Kaszinó Kft. és a DMJV Önkormányzata kölcsönösen kötelesek szavazataikkal egymás jelöltjeit, illetve a jelölő által kezdeményezett visszahívást elfogadni. A fenti feltételek álláspontom szerint megfelelő garanciát biztosítanak arra, hogy az Önkormányzat kellő mértékben tudjon befolyást gyakorolni a Társaság igazgatóságában és közgyűlésében a működésre, továbbá a kaszinót működtető cégekből várható osztalék mértéke az üzletrész csökkenésével ne változzon, és garantált legyen az üzletrészek visszavásárlásáról meghozandó jövőbeni döntés. Az Önkormányzat vagyonáról szóló 24/2013. (V. 30.) rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján, ha a gazdasági társaságban meglévő önkormányzati társasági részesedés a 25 %-ot meghaladja, úgy a társaság legfőbb szervének ülésén a polgármester a Közgyűlés előzetes utasításának megfelelően szavaz, ennek megfelelően DMJV Önkormányzatának, mint tagnak állást kell foglalnia a Társaság közgyűlési napirendi pontjait érintően. Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 27. § (3) bekezdése szerint az ügyvéd csak olyan okiratot láthat el ellenjegyzéssel, amely a saját vagy az irodája közreműködésével jött létre. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 32. § (4) bekezdése alapján a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a jogi képviselet kötelező. A Társaság változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát a jogi képviselő elkészítette, mely a határozati javaslat mellékletét képezi. Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. Határozati javaslat: A Közgyűlés a Polgármester előterjesztésére a 2013. évi V. törvény 3:21. § (3) bekezdése, 3:26. § (4) bekezdése, 3:102. § (1) bekezdése, 3:113. § (1) bekezdése, 3:130. §-a, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján 1. szindikátusi szerződést köt az MSZ Kaszinó Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 4032 Debrecen, Pallagi út 5. sz.; cg: 09-09-023318; képviselő: Mikula Zoltán ügyvezető) és Szima Gáborral a DVSC FUTBALL Zrt. működésének biztosítása érdekében, melynek jelentős forrását a Kaszinót működtető társaságok biztosítják az alábbi szempontok szerint: 1.1. Az ONYX CASINO Kft.-ben és a CÍVIS GRAND CASINO Kft.-ben fennálló DVSC FUTBALL Zrt. üzletrészéből, 16 millió Ft névértékű üzletrész átruházása az „ARANYBONUSZ 2000” Kft.-re A felek megállapodnak abban, hogy a DVSC FUTBALL Zrt. 2015.06.30-án 12 órára összehívott közgyűlésén DMJV Önkormányzata részvényes szavazatával hozzájárul ahhoz, hogy az ONYX CASINO Kft.-ben és a CÍVIS GRAND CASINO Kft.-ben (a továbbiakban együttesen: kaszinót működtető társaságok) a DVSC FUTBALL Zrt. tulajdonában álló, egyenként 40.000.000 Ft névértékű és egyben 40%-os részesedést biztosító üzletrészéből, egyenként 16.000.000 Ft névértékű üzletrész átruházásra kerüljön a Kaszinót működtető társaságok másik tulajdonosának, az „ARANYBONUSZ 2000” Kft.-nek, az alábbi feltételek mellett: az üzletrészek vételára névértéken, azaz 16 millió Ft-ban kerül meghatározásra; a vételár fizetési határideje: 30 nap; visszavásárlási jog kerül kikötésre, 10 éves időtartamra, ugyanolyan feltételek mellett, azaz a névértékkel megegyező vételáron és 30 napos fizetési határidővel; az üzletrész átruházásával kapcsolatosan nem szükséges a társasági szerződés módosítása, és nem kell a koncesszióba adó hozzájárulása. a visszavásárlási jog gyakorlásáról a DVSC FUTBALL Zrt. igazgatósága határoz. 1.2. A Kaszinót működtető társaságoknál fizetendő osztalékkal kapcsolatos megállapodás: a DVSC FUTBALL Zrt.-t függetlenül üzletrészének mértékétől, a kaszinót működtető társaságoknál a mindenkori felosztandó eredmény 40%-a illeti meg osztalékként, illetve osztalékelőlegként – ami csak egyhangú határozattal módosítható –, amelybe beszámítható az azonos felek között fennálló kölcsöntartozások összege; 2015. augusztus 1-től – de legkésőbb a Koncesszióba Adó hozzájárulását követő 8 napon belüli időponttól kezdődően – a 2015.06.30-i közbenső mérleg alapján, osztalékelőlegek kerülnek kifizetésre havonta a tagok részére, a 2014. évben és a 2015. évben addig keletkezett eredményből; a Kaszinót működtető társaságoknál elsődlegesen a DVSC FUTBALL Zrt. részére fizetendő ki az osztalék, illetve az osztalékelőleg; a jövőben a Kaszinót működtető társaságok taggyűlésén minden évben kétszer osztalékelőleg kifizetéséről történik határozathozatal, első alkalommal minden év 01.15-én, második alkalommal 07.15-én; a felek tudomásul veszik, hogy a feltételek csak akkor hatályosulhatnak, ha a Koncesszióba Adó a társasági szerződések ekként történő módosításához előzetesen hozzájárult; 1.3. A felek a DVSC FUTBALL Zrt. Alapszabályát a 2015.06.30-ai közgyűlésen módosítják az alábbiak szerint: Az Alapszabály VIII/1/1. n) pontjának alábbiak szerinti módosítása: „n) döntés az éves viszonylatban, vagy egyszeri alkalommal a társaság alaptőkéjét kétszeresen meghaladó értékű szerződés vagy jogügylet megkötéséről” Az Alapszabály VIII/1/1. pont második bekezdésének – a közgyűlés háromnegyedes többséget igénylő határozatainak felsorolása – francia alpontjai, kiegészül az alábbival: „az igazgatóság tagjainak megválasztása 3 éves időtartamra”. Az Alapszabály VIII/2/2. pont ötödik bekezdés, utolsó francia alpontja, az alábbiak szerint módosul: „döntés az éves viszonylatban, vagy egyszeri alkalommal 15.000.000,- Ft-ot meghaladó, de az alaptőke kétszeresét meg nem haladó értékű szerződés vagy jogügylet megkötéséről.” Az Alapszabálynak az igazgatóság hatáskörére vonatkozó VIII/2/2. pontja, kiegészül az alábbiakkal: „- a DVSC FUTBALL Zrt.-nek az ONYX CASINO Kft.-ben és a CÍVIS GRAND CASINO Kft.-ben fennállt üzletrészek visszavásárlási jogának érvényesítésével kapcsolatos döntés; - az éves viszonylatban vagy egyszeri alkalommal a 2.000.000-15.000.000 Ft értékhatár közötti szerződések vagy jogügyletekkel kapcsolatos iratok keletkezését követő igazgatósági ülésen történő bemutatása.” Az Alapszabály VI. fejezete – a társaság cégjegyzése, a társaság cégvezetője – az alábbiakkal egészül ki: „A cégvezető az éves viszonylatban, vagy az egyszeri alkalommal legfeljebb 2.000.000 Ft értékhatárig, szerződést vagy jogügyletet önállóan köthet.” „A cégvezető az éves viszonylatban, vagy az egyszeri alkalommal 2.000.000 Ft és 15.000.000 Ft érték közötti szerződést vagy jogügyletet önállóan köthet, az igazgatóság elnökének ellenjegyzése mellett.” 1.4. A DVSC FUTBALL Zrt. igazgatóságának összetételére vonatkozó megállapodás A MSZ Kaszinó Kft. és DMJV Önkormányzata, mint a DVSC FUTBALL Zrt. részvényesei megállapodnak abban, hogy a DVSC FUTBALL Zrt.-nél héttagú igazgatóságot hoznak létre, az alapszabály VIII.2.1) pontjának módosításával. A héttagú igazgatóságból három tagot a többségi befolyással rendelkező MSZ Kaszinó Kft., további három tagot DMJV Önkormányzata jogosult jelölni, valamint további egy tagot a DLA Utánpótlás Nevelő Nonprofit Kft. mindenkori ügyvezetőjének személyében választják meg. Az MSZ Kaszinó Kft. és a DMJV Önkormányzata kölcsönösen kötelesek szavazataikkal egymás jelöltjeit, illetve a jelölő által kezdeményezett visszahívást elfogadni. 2./ Személyi kérdésekben javasolja a DVSC Futball Szervező Zrt. Közgyűlésének, hogy a 2015. június 30-ai ülésén – a 118/2015. (VI. 25.) határozattól eltérően -, 3 évi időtartamra 2015. július 1. napjától 2018. június 30. napjáig válassza meg: 2.1. a Társaság igazgatósági tagjainak - Szima Gábort, - ifj. Szima Gábort, - Kovács Istvánt, - Dr. Sásdi András Bélát, - Szabó Miklóst, - Kotosmann Zoltánt, - Herczeg Andrást azzal, hogy tevékenységüket díjazás nélkül lássák el. 2.2. a Társaság Felügyelő Bizottsági tagjainak: - Dr. Bács Zoltánt, - Madarasi Istvánt, - Szendrei Attilát azzal, hogy tevékenységüket díjazás nélkül lássák el. 3./ Javasolja a DVSC Futball Szervező Zrt. Közgyűlésének, hogy a 2015. június 30-ai ülésén – a 118/2015. (VI. 25.) határozattól eltérően -, hogy 1 évi időtartamra 2015. július 1. napjától 2016. június 30. napjáig válassza meg a Társaság cégvezetőjének Szilágyi Sándort. 4./ Javasolja a DVSC Futball Szervező Zrt. Közgyűlésének, hogy a 2015. június 30-ai ülésén – a 118/2015. (VI. 25.) határozattól eltérően -, 2015. augusztus 1. napjától 2016. június 30. napjáig terjedő időszakra válassza meg a Társaság könyvvizsgálójának Balogh Istvánné (kamarai tagsági száma: 002587) könyvvizsgálót, díjazását 150.000,-Ft/hó+ Áfa összegben határozza meg. 5./ Elfogadásra javasolja a Társaság Közgyűlésének a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a melléklet szerint. 6./ A Társaság Közgyűlése 2015. június 30-ai ülésének az „Egyebek” tárgyú 6. számú napirendi pontját érintően tartózkodik. 7./ Javasolja a Társaság Közgyűlésének, hogy a 2015. június 30-ai ülésén vegye fel napirendi pontnak, tárgyalja meg és – a 115/2015. (VI. 19.) határozattól eltérően – javasolja elfogadni: „A közgyűlés hatáskörébe tartozó, a társaság alaptőkéjének 50 %-át, azaz 23.000.000,-Ft-ot meghaladó értékű szerződések jóváhagyása” tárgyú és a „A DVSC FUTBALL Zrt.-nek a CÍVIS GRAND CASINO Kft.-ben és az ONYX CASINO Kft.-ben fennálló, egyenként 40.000.000 Ft névértékű üzletrészéből, egyenként 16.000.000 Ft névértékű üzletrészének – a törvényi megfelelőség biztosítása érdekében – az „ARANYBONUSZ 2000” Kft. tulajdonostárs részére történő átruházásának megtárgyalása” tárgyú napirendi pontokat. 8./ Felkéri a polgármestert az 1. pont szerinti szindikátusi szerződés aláírására, valamint hogy a 2-7./ pontok szerinti javaslatoknak megfelelően - amennyiben a szindikátusi szerződés megkötésre kerül - képviselje az Önkormányzatot a Társaság Közgyűlésén. Határidő: a szindikátusi szerződés aláírására: a Társaság 2015. június 30-ai közgyűlését megelőzően képviseletre: 2015. június 30. Felelős: a Polgármester A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! D e b r e c e n, 2015. június 29. Dr. Papp László polgármester

Elhunyt a legendás futballista


Így tisztelegtek a Loki-ultrák Komáromi Gábor emléke előtt

Érdekes adatok itthonról: így nyaral a magyar

Öt napnál hosszabb távolléttel számol a magyarok több mint fele, 35 százalék egyetlen nagy vakációt tervez, míg 17 százalék kettőt vagy annál is többet - ez derült ki a CIB Bank országos, nyári pihenési és utazási szokásokat vizsgáló reprezentatív kutatásából.      Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott felmérés szerint bár a megkérdezettek fele hosszabb nyaralást is tervez idén, a munka utáni programok is népszerűek nyáron.      A kutatás szerint a feltöltődéshez a megkérdezettek közel háromnegyedének legalább pár napos kikapcsolódásra van szüksége, de 47 százalékuk szerint ez kizárólag hosszabb szabadsággal képzelhető el. A megkérdezettek mindössze 11 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem megy az idén szabadságra. Negyedük rövidebb időre kéri el magát, de legalább kétszer, vagy akár háromszor-négyszer is a nyáron.      Rövidebb üdülések esetén leginkább belföldi az úti cél, toronymagasan vezet a Balaton és környéke, 68 százalékkal, második helyezett Észak-Magyarország 38 százalékkal. Akik hosszabb szabadsággal is terveznek, fele részben utaznak külföldre is: ebben az esetben Horvátország a legnépszerűbb, nem sokkal marad el Görögország, a dobogó harmadik helyén pedig Ausztria és Olaszország osztozik.      A CIB Bank kutatása szerint kirándulásra a válaszadók 86 százalék visz magával bankkártyát, míg a strandra 45 százalék. Belföldön átlagosan háromezer forint alatt hajlamosabbak a válaszadók készpénzzel fizetni. A megkérdezettek fele készpénzt és bankkártyát is egyenlő arányban használ, 28 százalék áll inkább a készpénz és 22 százalék inkább a bankkártya oldalán. Az eredmények szerint külföldön jellemzőbb a készpénz használata: a megkérdezettek 41 százaléka elsősorban ezzel fizet.      A nyári estéken a válaszadók fele szívesen mozdul ki a barátokkal vagy a családdal, a legtöbben legalább heti 2-3 alkalommal mennek el otthonról, 23 százalékuk hetente egyszer, és ugyanennyien havonta több alkalommal. A nyári programokra átlagosan egy este mintegy ötezer forintot költenek, ám a kiadások jelentős szórást mutatnak: a válaszadók majdnem 50 százaléka kétezer forintnál többet, de hatezernél kevesebbet fordít az esti kimozdulásra, míg minden tizedik megkérdezett legalább tízezer forintot szán a szórakozásra. A válaszadók fele sétál a városban vagy vendéglátóhelyre megy este, több mint negyedük szívesen jár moziba, ötödük pedig többet sportol a szabad levegőn. (MTI)

Megszállják a robotok Debrecent


Ha esetleg felidézné a fiatalságát...

Íme a nyár csókja, gyönyörű debreceni lányoktól

Pénteken este Kiss of Summer címmel nagyszabású nyári divatbemutatót rendezett a forGroup a debreceni Mickeyz BarClub-ban (Bajcsy-Zsilinszky u. 3.). Nagy show volt... Aki kíváncsi volt a nyár alapdarabjaira, és szeretett volna első kézből megismerkedni a Fórum Debrecen üzleteinek kínálatával, az jól járt. Hat márka, 16 modell és egy óriási buli volt jelen a debreceni Mickeyz BarClub-ban, nézzék csak meg a Tri Lite-os Porció Norbert fotóit.

A Fórumban forgatott a TV2


A nyár csókja: pénteken este megérezheted

Bátran ihatjuk a citromos söröket, semmi baj nincs velük

Tizenöt citromos söritalt vizsgált a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), a 4 legnagyobb hazai sörgyár mintegy kéthónapos helyszíni ellenőrzése során nem talált kifogásolnivalót a hivatal.      A Nébih keddi, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az ellenőrzésen a felügyelők a gyártástechnológia teljes folyamatát vizsgálták a termék előállításától a kiszerelésen át a raktározásig.      A szakemberek nem csupán a citromos söritalból vettek mintát, hanem az alapanyagul szolgáló sörből, malátából, gyümölcs sűrítményből és kukoricadarából is. A sörösdoboz és tető összkioldódási vizsgálat eredménye megfelelő volt, valamint az élelmiszerrel érintkezésbe kerülő anyagokból kioldódó fémek mennyisége is a kimutathatósági határ alatti értéket mutatott.      Az ellenőrök vizsgálták a gyártmánylapnak - azaz a termék specifikációnak - való megfelelőséget, amely során nem volt kifogásolható termék. Izotóp-arány vizsgálat alapján megállapították, hogy a megengedett mennyiségnél nagyobb mértékű pótanyag felhasználás nem történt, és valamennyi esetben megfelelően tüntették fel a pótanyagokat.      A kedveltségi vizsgálatokon a tesztelők 15 hazai, valamint egy Ausztriában forgalmazott citromos söritalt kóstoltak vakon, köztük egy-egy termék üveges és dobozos változatát is. Az eredmények elérhetők a Nébih termékteszt blogján, a http://szupermenta.blog.hu/ oldalon. (MTI)

Juhé! Ismét Pulykanapok Debrecenben


Jó hír: Magyarországon jó a sör!

Szex, vágy, intimitás? Több kellene a magyaroknak

Sokan úgy gondolják, az aktív szexuális élet a fiatalkorral együtt lezárul, esetleg homályba vész, és egyre kevésbé játszik fontos szerepet a párok mindennapjaiban az intim kapcsolat. A WEBBeteg felmérésének eredménye épp ennek az ellenkezőjére mutat rá, így érthető az is, hogy egyre fontosabb kérdés a 40 év fölöttiek számára a szexuális problémák megoldása. A WEBBeteg.hu egészségportálon futó kérdőíveket 2015. január és április között összesen közel kétezren töltötték ki. Az eredmények nemenként több szempontból is eltérést mutatnak, ám egy közös ponton határozottan találkozik a kettő: mindkét nem több szexet szeretne az életébe a jelenleginél. A férfiak 65%-a nyilatkozott úgy, hogy elégedettebb lenne, ha többször bújhatna ágyba partnerével. Korosztályok szerint vizsgálva a 40 és 49 közöttiek a legelégedettebbek a szex gyakoriságával, ezzel szemben a 60 fölöttiek 75%-a szívesen szeretkezne sokkal gyakrabban. A nők körében is közel ugyanennyien, 57%-ban válaszolták azt, hogy több szeretkezésre vágynak, bár 11%-uk soknak tartja a mostani mennyiséget. A nők 40 és 49 éves koruk között a legkevésbé elégedettek az összebújások gyakoriságával, arányaiban tekintve viszont a 60 felettiek a legelégedettebbek. Miért nem élnek gyakrabban szexuális életet? A férfiak és a nők válaszai alapján is az derült ki, hogy a párok mintegy 30 százalékánál inkább a hölgyek nem vágynak már annyi szexre, mint korábban, ugyanakkor az esetek 16-17 százalékában a férfiak nem igénylik annyira az együttlétet. A vizsgálatban részt vevő férfiak a szex gyakoriságának akadályaként a legtöbben – összesen a megkérdezettek 32%-a – a különböző szexuális nehézségeket jelölték meg. Életkor szerinti elosztásban jól kirajzolódik, hogy a kor előrehaladtával egyre többen küzdenek szexuális problémákkal: amíg a 40 év alattiak 14%-át akadályozzák a szexuális gondok, addig a 40-es, 50-es éveikben járó férfiak 25%-a nyilatkozott ugyanígy, a 60 fölöttiek esetén pedig már 36%-os arányban számoltak be nehézségekről. A nőknél a 40-49 évesek körében számoltak be a legtöbben szexuális nehézségekről, amely a menopauzával fellépő testi, valamint hormonális változásokra vezethető vissza. Szexuális problémák 40 fölött A köztudatban élő méret-kérdés a felmérés szerint nem szab gátat a kielégítő szexuális szokásoknak, hiszen a megkérdezett férfiak fele teljesen elégedett a pénisze méretével, s csupán 4%-uk szeretne sokkal nagyobbat a mostaninál. A férfiak között töretlenül felszínre kerülő kérdést, miszerint a méret a lényeg, a női válaszadók eredményei is megcáfolják, ugyanis döntő többségük (75%) teljesen elégedett partnere adottságaival, sőt az sem akadály, ha kicsit kisebb a méret a kívántnál. A legjelentősebb szexuális probléma a 40 fölöttiek életében a merevedési zavar. Hogy mekkora probléma, arról már megoszlanak a vélemények. A megkérdezett férfiak többsége (52%-a) számol be merevedési zavarról, bár ebből 38 százaléknyian nyilatkoztak úgy, hogy komoly problémaként élik meg, hogy péniszük gyakran nem marad a közösülés végéig merev állapotban. Ezzel szemben a nők közel fele nem észlelt problémát, vagy nem tartja ezt zavarónak a szexuális együttlét során. Az összes nő 34 százaléka szerint jellemző párjánál, ugyanakkor 24 százalékukat zavarja ez. Érdekes, hogy míg a megkérdezett férfiak 21%-a nyilatkozott úgy, hogy próbálkozott már potencianövelő gyógyszerrel segíteni a panaszain, addig a hölgyek csupán 13 százalékának van tudomása arról, hogy partnere próbált ki ilyen készítményt. A korai magömlést egyik nem többsége sem tartja a szexuális élete akadályának, még akkor sem, ha néha előfordul a közösülések alkalmával. A 40 év fölötti férfiak 16 százaléka számára jelentős probléma, a hölgyek 11 százaléka éli ezt meg ugyanígy. Sztereotípia vagy tapasztalat? Megegyező vélemény alakult ki a felmérés során arról a kijelentésről, hogy a férfiak alapvetően poligám természetűek, így szükségük van a változatosságra szexuális téren. A megkérdezett nők és férfiak 29 illetve 27 százaléka nyilatkozott úgy, hogy szerinte alapvetően igaz a megállapítás, ugyanakkor mindkét nem ezt döntő többségében vagy teljesen előítéletnek tartja, vagy a példák ellenére sem jellemző hozzáállásnak. A szexualitás nem csupán a fiatalok kiváltsága. Ezt mi sem mutatja jobban, mint a felmérésből is feltáruló igény, hogy idősebb korban is rendszeresek legyenek a meghitt együttlétek, amelyek a párkapcsolat szerves részét képezik akkor is, amikor két érett felnőttről van szó. A vizsgálatból arra is fény derült, hogy a férfiak szerint a jó házasság, vagy a tartós párkapcsolat legfontosabb összetartó ereje az intimitás megőrzése. Ezzel szemben a megkérdezett nők számára az a fontos, hogy a szex akkor se kerüljön háttérbe, amikor átlépik a negyedik x-et, vagy épp a változókori átmenet miatt megváltoznak a testi-lelki igényeik.   FÉRFIAK, 40+ NŐK, 40+ Rendszeresebb nemi élettel lenne elégedett 65% 57% Teljesen elégedett az együttlétek gyakoriságával 26% 32% Mi akadályozza az intenzívebb nemi életben? szexuális nehézségek 32%, partnere nem szeretné 30% már nem kívánja a szexet 30%, partnerhiány miatt 23% Elégedett a saját / párja péniszének méretével 50% 75% A szexuális nehézségek megjelenése… a korral egyre gyakoribb, 60 fölött 33% a változókorral jár, a 40-49 évesek 45%-a érintett A merevedési gondok zavaróak számára az együttlét során 38% 24% „A szex legfontosabb dolog, ami összetart egy kapcsolatot” 40% egyetért 29% egyetért „A férfiak alapvetően poligám természetűek” 27% alapvetően egyetért 29% alapvetően egyetért Próbálkozott-e már Ön / párja potencianövelő gyógyszerre? 21% igen 13% tud partnere gyógyszeréről  

Élj egészségesen! +videó


Íme, ennyire elégedettek életükkel a magyarok

Szerdától jön valami a szocpol helyett

Július 1-jével indul az új otthonteremtési program; a korábbi "szocpolt" felváltó állami támogatást már az egygyermekes családok is kérhetik, továbbá azok is, akik gyerekeket vállalnak, akár örökbefogadással.      Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára hétfőn a Fejér megyei Nagykarácsonyon tartott sajtótájékoztató után az MTI-nek elmondta, a családi otthonteremtési kedvezményre (csok) az idei költségvetésben 4 milliárd, míg a jövő éviben 9,5 milliárd forintot különítettek el. Hozzátette: mivel a keret "felülről nyitott", így minden - a feltételeknek megfelelő - igénylőnek biztosítják a vissza nem térítendő állami támogatást.      Otthonteremtési támogatást - szemben a korábbi rendszerrel - már nemcsak új, hanem használt ingatlan vásárlására, bővítésre is kérni lehet szerdától. Utóbbi a kormány várakozásai szerint elsősorban a vidéken élő családoknak jelenthet megoldást tetőtér-beépítésre, emeletráépítésre vagy hozzáépítésre.      A csok igénylését hitelintézeteknél, kereskedelmi bankoknál, takarékszövetkezeteknél lehet elindítani akkor is, ha a családok egyébként nem kívánnak banki kölcsön felvenni.      Az állami támogatás összege 500 ezer forinttól 3,25 millió forintig terjed; ez függ a gyermekek számától, a lakás nagyságától és az ingatlan energiahatékonyságától. Az igényelhető lakásnagyság pedig a gyerekek számától függően 40 és 160 négyzetméter közötti lehet.      Ez azt jelenti, hogy egy két gyermekes család egy 110 négyzetméteres lakás vásárlásához 1,3-1,69 millió forintot, míg egy négy gyermekes család ugyanekkora lakásra 2,5-3,25 millió forint támogatást kaphat. A csok rendszerében gyermeknek számít már a 24. hetet betöltött magzat is.      A csok rendszerében nemcsak a már megszületett gyermekek alapján lehet az igénylést benyújtani, hanem a házaspárok előre vállalhatnak több gyereket is. Egy-egy gyermek megszületését 4 évre előre lehet tervezni, így például két gyermek vállalása esetén kétszer négy év az erre rendelkezésre álló idő.      A Magyar Államkincstár a gyerekvállalás "teljesítéseként" elfogadja az örökbefogadott gyereket, valamint az utóbb - bírósági vagy hatósági határozattal - a háztartásba került vér szerinti gyerekeket is.      Elmondta, eddig éves szinten mintegy 500-an tudták igénybe venni a szocpolt, addig számításaik szerint a csok-ot - ugyancsak éves szinten - várhatóan mintegy 12 ezer család tudja majd elérni.      Az érdeklődők a csok feltételeivel, igénylésével kapcsolatos kérdéseikkel az Emmi központi ügyfélszolgálati irodájához fordulhatnak, akár személyesen (Budapest, V. Szalay utca 10-14), akár telefonon (06-1-795-31-68), vagy e-mailen (ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu), általános információkat pedig a www.csaladitudakozo.kormany.hu oldalon találhatnak. (MTI)

Dől a lé: a minimálbér és a nyugdíj is emelkedik


Díjazták a Hotel Lyciumot

Megint Galiba lesz Derecenben - fotók, videó

2012-ben rendezte meg először a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft., azóta pedig hagyományos programmá vált a Debreceni Virágkarnevál gazdag műsorkínálatában a Galiba Gyermekfesztivál – Junior Virágkarnevál. Civil szervezetek, óvodák, iskolák fantasztikus ötletességgel készítenek virágkocsit szinte mindenből, aminek kereke van. Miért ez a neve a fesztiválnak? Galiba liba kacagtató mondatait minden családban idézgetik, egyszerűen megunhatatlan Fazekas Mihálynak ez a műve és a belőle készült rajzfilm is a gyerekek kedvence. Úgyhogy ezt a Ludas Matyit valóban mindenkinek ismernie kell! Az pedig külön büszkeség a számunkra, hogy Fazekas Mihály ezer szállal kötődik szülővárosához, Debrecenhez. A Galiba Gyermekfesztiválra évről-évre egyre többen jelentkeznek. Idén több külföldi indulója is lesz a felvonulásnak, így például a nagyváradi intézmény, a Szacsvay Imre Általános Iskola testvériskolájával, a Szoboszlói Úti Általános Iskolával közösen jelentkeztek. Augusztus 18-án délután a belvárosban több ezren nézik meg ezt a színes felvonulást, óriási lehetőséget kínálva a bemutatkozásra. A nagy érdeklődés azt is mutatja meg nekünk, hogy milyen erős városunkban a közösségi élet, milyen szívesen kapcsolódnak be az emberek, a civil közösségek, szervezetek egy-egy ilyen társadalmi eseménybe. Érzik annak fontosságát, hogy bemutassák tevékenységüket egymásnak, nekünk, megfogalmazzák azokat az üzeneteket. (fotók, videó: hajdupress.hu, Miskolczi János   Az idei fesztiválra eddig jelentkezett csoportok:   Mesekert Óvoda Boldogfalva Óvoda Táncsics Mihály Utcai Óvoda Újkerti Manófalva Óvoda Szászorszép Óvoda Angyalkert Óvoda Bányai Júlia Úti telephely Sipos Utcai Óvoda Faragó Utcai Óvoda Thaly Kálmán Utcai Óvoda Közép Utcai Óvoda Áchim András Utcai Óvoda Álmosdi Chernel József Önkormányzati Óvoda Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Szoboszló Úti Általános Iskola Nagyváradi Szacsvay Imre Általános Iskola (Erdély-Románia) Petőfi Sándor Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközép iskola Kodály Zoltán Zenede növendékei Feeling Tánc és Mazsorett Egyesület Ozirisz Hastánc Stúdió Pozitív Centrum Táncművészeti Egyesület Csodakutya Állatasszisztált Terápiás Közhasznú Alapítvány Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete Silver Tánc és Mazsorett Egyesület Modern Tánc – Játék Stúdió Fantasy Tánc – Show Művészeti Egyesület Nagymacsi Sport-Tánc Egyesület Debreceni Népi Együttes Kisprücsök csoportja Debreceni Táncművészeti és Egészségkultúra Egyesület Eagle Linedance TEAM DNE Népzenész növendékei Pergő Hagyományörző Műhely maskarásai Ort-Iki Bábszínház Duó-Trió Gólyalábasai Nagymegyer Táncegyüttes Aprocska csoportja (Felvidék-Szlovákia) Beregszász Szól a Fülemüle csoportja (Kárpátalja-Ukrajna) Dicsőszentmártoni Kökényes Táncegyüttes Kiskökény csoportja (Erdély-Románia) Szacsvay Imre Általános Iskola csoportja (Nagyvárad-Románia)  

Debrecenben is felment a függöny


Ki hitte volna? 80 éves magyar werkfilm került elő

Egy gyönyörű debreceni lány mesél a bikiniről és az önbizalomról +fotók!

Légy büszke a testedre és fogadd el magad úgy, ahogy vagy - olvasható Szűcs-Tarcsa Anita stylist divatblogján, a Fashion and City-n. Íme a debreceni hölgy bejegyzése és a gyönyörű fotók. Itt a nyár, még sem érzed formában magad? Valljuk be, sokunk a nyári évszak első napjaiban áll a tükör előtt és méregeti önmagát, a testsúlyát, és nincs megelégedve azzal, amit lát. Rengeteg kép lebeg ilyenkor magunk előtt: a modell testtel rendelkező amazonok, a folyamatos kocka hasú szupersztárok, vagy éppen az „ Instagram modellek” #perfectlife hashtag-gel ellátott képei . Azt már szögezzük le az elején, könnyű annak, aki egész nap csak a testével foglalkozik és más dolga nincs. Ha ennyi dolguk lenne egész nap, bajba lenne az erősebbik nem, amikor választani kellene közülünk, szuper testű hölgyek közül. De nem így van, így maradnak a dolgos hétköznapok. Én pont az a személy vagyok, aki – mint sok nő – folyamatosan küzd, harcot vív a tükörbe látott énjével. Próbálok normálisan enni, figyelni a cukorra, tésztákra és már lassan mindenre. Csak mentes vizet inni, edzeni, sportolni. Viszont mégse fér bele az a mennyiség, ami munka mellett igen is kijárna a testemnek. Szerintem mindannyiunknak van olyan testrésze, amit semmi pénzért nem adna és olyan is, amit bárkivel elcserélne. Én a hosszú lábaim sosem adnám, míg a hasam viheti, aki akarja!  Amikor viszont inspiráló fotóként megláttam egy vizes modellfotózást rá kellett jönnöm, plusz kiló ide vagy oda a hasamon, (ami lassan 4-5 éve ott van), a genetikának és testalkatomnak köszönhetősen sosem lesz kőkemény kocka has, mégis akarom a képeket és a posztot. Belenéztem a tükörbe és rájöttem, ha elfogadom azt, amit látok, az arckifejezésem megváltozik, tudom, hogy tudok szexisen nézni és elhiszem, hogy igenis egy büszke divatanyagot teszek le az asztalra. Úgy aludtam el, hogy megcsinálom és nekem is lesznek olyan fotóim. El kell fogadni önmagunkat és tükörképünket, azt amilyenek vagyunk. Hiába az önfejlesztő könyvek, magaddal kell tisztában lenni. Két napom volt felkészüli a fotózásra, így úgy döntöttem, előnyömre kovácsolom azokat a plusz kilókat. Három trikinit választottam, amit különböző stílussal kombináltam,hogy mindenki eldöntse, mi áll éppen jól, vagy milyen fazon tetszik. Innentől bátran a ruhatárunk részévé válhatnak majd, ha megtaláljuk a nekünk éppen „eltakaró darabot” . Hiszen ápolnak és eltakarnak, de persze vannak hátrányai is. Nem barnulásra tervezték őket, inkább úszásra, de leginkább figyelemfelkeltésre és divatra. Szerintem egy nyaralás utolsó napjaiban, amikor már elértük a tökéletes barnaságot vagy éppen egy belföldi wellness szállodás hétvégére a legtökéletesebb választás. Induljon hát a trikini harc és az önbizalom tökéletesítése a mindennapokban. Légy büszke a testedre és fogadd el magad úgy, ahogy vagy. xoxo, Anita Fotók: Kiss Lóránt, smink: Bodó Kitti Szűcs-Tarcsa Anita további bejegyzéseihez kattintson ide!

Szép debreceni lány a napsütésben, avagy a balerina álom


15 millióan látták ezt a videót, de te még nem: 100 év 1 percben

Kiderült, mi fogta vissza a Suzukit

A modellváltás technológiai feltételeinek megteremtése miatt csökkent a Magyar Suzuki forgalma és nyeresége tavaly, a Magyarországon gyártott új Vitara modell piaci sikere azonban az idén akár értékesítési rekordot is hozhat a vállalatnak - derült ki vállalat szerdai budapesti eredmény beszámolóján elhangzottakból.      A Magyar Suzuki (MS) Zrt. a márciussal zárt 2014/2015-ös pénzügyi évben 1,539 milliárd euró értékesítési árbevételt ért el az előző évi 1,567 milliárd euró után. Nyeresége 19,1 millió euró lett, az előző évinél 46,4 százalékkal alacsonyabb.      Tavaly a Magyar Suzukinak saját gyártmányú autók értékesítéséből 1,457 milliárd euró bevétele származott, ami 0,8 százalékkal maradt el az előző évitől.      A vállalat tavaly 147 ezer járművet gyártott, 9 százalékkal kevesebbet az előző pénzügyi évi 161 ezernél. A saját gyártású autók értékesítési darabszáma a 2013-as 157 755-ről 150 587-re csökkent, a magyarországi értékesítés viszont 16 százalékkal 4652-re nőtt 4007-ről.      A Magyar Suzuki vezetői a modellváltásra való technikai felkészülésnek tulajdonították a 2014/2015-ös pénzügyi évben elért előző évinél alacsonyabb forgalmi adatokat, a nyereség csökkenését pedig a jelentős mértékben megemelkedett értékesítési költségekre vezették vissza. Az értékesítési árbevételnek az eladási darabszámnál kisebb mértékű csökkenését pedig a magasabb kategóriás modellek növekvő részarányának tulajdonította Krisztián Róbert értékesítési igazgató.      Oura Rjóicsi termelési igazgató a tájékoztatón elmondta, hogy idén tavasszal bemutatott Suzuki Vitara modell piaci sikerének köszönhetően a Magyar Suzuki idei eladásai az eredetileg tervezett 165 ezret "akár 10-15 ezerrel is felülmúlhatják".      Gyurján Ildikó pénzügyi vezérigazgató-helyettes pedig jelezte, hogy az értékesítési árbevétel is minden bizonnyal meghaladja majd a tervezett 1,7 milliárd eurót, bár azt még korai lenne megbecsülni, hogy mennyivel. A Magyar Suzuki eddigi rekordja 2013/2014-es pénzügyi évben elért 1,567 milliárd eurós értékesítési árbevétel volt, ami 11,6 százalékkal haladta meg az előző évit.      Krisztián Róbert értékesítési igazgató rámutatott, hogy a Vitara saját szegmensében az értékesítési statisztikák élére került Magyarországon. Áprilisban 647 autót adott el a Suzuki, amivel 9,61 százalékos piaci részesedésre tett szert, és az eladások egyharmadát pedig már a Vitara adta.      Jól halad a Vitara exportja is - mutatott rá az értékesítési igazgató -, hiszen a kocsiból a gyártás megkezdése óta már több mint 28 500-at exportált a Suzuki. A gyártás beindításakor a Magyar Suzuki eredetileg 70 ezer Vitara előállítását tervezte az első évében.      Az autót egyelőre csak az európai piacokra exportálják, de az eladásokat fokozatosan kiterjesztik arra a 81 országra, ahová az S-CROSS modelleket is szállítják.      Az értékesítési igazgató jelezte, hogy a Suzuki a magyarországi kínálatot az idén egy új importmodellel, a Celerio városi kisautóval tervezi bővíteni.      Takeucsi Naojuki vezérigazgató a vállalat terveiről szólva elmondta, hogy a hangsúlyt elsősorban a versenyképesség fokozására, illetve a beszállítóknál a minőség javítására helyezik majd. Rámutatott, hogy a Magyarországon gyártott S-CROSS modell eladásai Japánban bizonyítják, hogy az esztergomi autók minősége megfelel a világszínvonalnak, "a minőségbiztosítás azonban egy soha véget nem érő folyamat" - hangsúlyozta. A Magyar Suzuki jelenleg mintegy 350 európai beszállítóval dolgozik, ebből 77 magyar. (MTI)

Eladó egy jó kocsi, csak 3,3 milliárd forintot kérnek érte


Balesetveszélyes gázpedálok: csaknem 20 ezer autót hívtak vissza